Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 21, №6, 2020

Back to issue

The place of occupational therapy in the comprehensive rehabilitation of participants of the Anti-Terrorist Operation/Joint Forces Operation taking into account world experience

Authors: Сулима В.С., Філяк Ю.О., Красновський В.М.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Ерготерапевтичне забезпечення потреб людини має на меті досягнення здоров’я, благополуччя та інтеграції в соціальне життя через залучення до діяльності (праці). Це узагальнення розкриває усі сфери впливу ерготерапевтичної спеціальності: вид зайнятості (рівень активного способу життя: відпочинок і сон, освіта, робота, задоволення, участь у соціальному житті), особливості клієнта (цінності, віра, сила духу; функціональність, тілобудова), виконання навичок (моторних, соціально необхідних), патернів (звички, ритуали, ролі), навколишнє середовище (культурне, особисте, фізичне, соціальне, віртуальне). Ерготерапія військовослужбовців має свої особливості. Специфіка полягає в тому, що учасники з воєнним минулим потребують постійного моніторингу та супроводу. Такі особи схильні до суїцидальних дій. Саме тому ерготерапевт у роботі з військовослужбовцями не повинен чекати їх самозвернення. Активного залучення до спів-праці потребує і оточення пацієнта, особливо члени його родини. Найбільш адаптованими до українських реалій є практичний досвід колег із Канадської асоціації ерготерапевтів «Working for the Canadian Armed Forces and Veterans Affairs Canada» та настанови «A Guidance Document for Occupational Therapists — 2017». Початком циклічного ерготерапевтичного процесу є оцінка потреб людини за визначеною базовою функціональною неспроможністю. В Україні визнаний і запроваджений аналог «International Classification of Functioning, Disability and Health» (наказ МОЗ України від 23.05.2018 № 981), що дозволяє провести комплексну функціональну оцінку та продовжити кроки планування, контролю за дотриманням плану, оцінки результативності ерготерапевтичного процесу. Суттєво полегшує проведення первинного скринінгу розроблена колегами з різних країн тестова система, що потребує перекладу українською та запровадження. Доречним було б використання єдиної бази військовослужбовців для їх розподілу за пріоритетністю надання допомоги, що оптимізувало б початок ерготерапевтичної допомоги. Багаторічний досвід і практичні напрацювання розвинених країн слід детально вивчати та інтегрувати у військову ерготерапію в Україні, що має шанс стати однією з перспективних спеціальностей з високим рівнем обслуговування воїнів.

Эрготерапевтическое обеспечение потребностей человека направлено на здоровье, благополучие, а также на интеграцию в социальную жизнь путем привлечения к деятельности (труду). Это определение раскрывает все сферы влияния эрготерапевтической специальности: род занятости (уровень активного образа жизни: отдых и сон, образование, работа, удовольствие, социальное участие), особенности клиента (ценности, вера, сила духа; функциональная способность, телосложение), выполнение навыков (моторных, социально необходимых), паттернов (привычки, ритуалы, роли), окружающая среда (культурная, личная, физическая, социальная, виртуальная). Эрготерапия военнослужащих имеет свои особенности. Специфика заключается в том, что участникам с военным прошлым необходимы постоянный мониторинг и сопровождение. Такие лица склонны к суицидальным поступкам. Именно поэтому эрготерапевт в работе с военнослужащими не должен уповать на их самообращение. Наоборот, активного привлечения к сотрудничеству требуют и окружающие пациента, особенно члены его семьи. Наиболее адаптированными к украинским реалиям являются практический опыт коллег из Канадской ассоциации эрготерапевтов «Working for the Canadian Armed Forces and Veterans Affairs Canada» и установки «A Guidance Document for Occupational Therapists — 2017». Отправной точкой в циклическом эрготерапевтическом процессе является оценка потребностей человека согласно определенной базовой функциональной несостоятельности. В Украине признан и введен аналог «International Classification of Functioning, Disability and Health» (приказ МЗ Украины от 23.05.2018 № 981), который позволяет провести комплексную функциональную оценку и продолжить дальнейшее планирование, контролировать соблюдение плана, оценивать результативность эрготерапевтического процесса. Существенно облегчает проведение первичного скрининга тестовая система, которая разработана коллегами из разных стран. Однако она требует перевода на украинский язык и внедрения в практику. К тому же использование единой базы военнослужащих с целью их распределения по приоритетности оказания помощи оптимизировало бы старт эрготерапевтической помощи. Многолетний опыт и практические наработки коллег из развитых стран нужно продолжать детально изучать, а затем интегрировать в военную эрготерапию в Украине, которая, в свою очередь, имеет шанс стать одной из перспективных специальностей с высоким уровнем обслуживания воинов.

Achieving health, well-being, and participation in life through engagement in occupation is the statement that describes the domain and process of occupational therapy in its fullest sense. This definition includes all areas of influence in occupational therapy: type of employment (level of active lifestyle: rest and sleep, education, work, pleasure, social participation), client factors (values, beliefs, spirituality, body functions and structures), skill performance (motor, process and social interaction skills), pattern performance (habits, routines, rituals, roles), environment (cultural, personal, physical, social, virtual). Occupational therapy in military service is difficult in its own way. The main feature is that veterans demand constant monitoring and support. These people are vulnerable to suicide. That’s why occupational therapist should not wait for their self-referral. Members of soldier’s family need to be actively involved in cooperation as well. Practical guidelines of colleagues from the Canadian Association of Occupational Therapists “Working for the Canadian Armed Forces and Veterans Affairs Canada” and “A Guidance Document for Occupational Therapists” are most suitable for the implementation in Ukrainian realities. Occupational therapy process starts with an assessment of functioning and disability in relation to a health condition. In Ukraine, an analogue of the International Classification of Functioning, Disability and Health (Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 23.05.2018 No. 981) has been identified and introduced, which allows for a comprehensive functional assessment and further steps of planning, monitoring compliance, evaluation of occupational therapy. Primary screening is significantly facilitated by a test system developed by colleagues from different countries, which requires translation into Ukrainian and implementation. It would be appropriate to use a single base of servicemen for their distribution according to the priority of providing care that would optimize the start of occupational therapy. It is necessary to study in detail the long-term experience and advances of developed countries and integrate the promising experience of colleagues in military occupational therapy in Ukraine, which has a chance to become one of the promising specialties with a high level of military service.


Keywords

ерготерапія військовослужбовців; комплексна реабілітація; світовий досвід

эрготерапия военнослужащих; комплексная реабилитация; мировой опыт

military occupational therapy; comprehensive rehabilitation; world experience


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. URL:http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2572:reabilitatsiyavijskovikhatovukrajini&catid=8&Itemid=350 (дата звернення: 15.04.2018).
 2. URL: http://ukraine.iom.int/sites/default/files/veterans_reintegration_survey_2020_eng.pdf (дата звернення: 01.01.2020).
 3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1335–18#n17 (дата звернення: 02.11.2018).
 4. URL:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_g9rFmvXrAhUBmYsKHRNHBN0QFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fergotherapy.ukraine%2F&usg=AOvVaw3oOaEetZ1W89DE0kpliAwc (дата звернення: 13.06.2016).
 5. URL: https://wfot.org/resources/wfotoccupationaltherapyinternationalpracticeguide (дата звернення: 02.08.2020).
 6. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/195406.html (дата звернення: 03.07.2020).
 7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342/2020#Text (дата звернення: 23.08.2020).
 8. Dunton W.R. The growing necessity for occupational therapy. An address delivered before the class of nursing and health: Columbia University, Bethesda, MD. Wilma West Archives. 1917.
 9. Occupational therapy classes have outstanding guest speakers from various Army and civilian hospitals: department scrapbook. Occupational Therapy Department Archives, San Jose, CA 1943–1954. San Jose State University.
 10. URL:http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2017_13_11.pdf (дата звернення: 13.11.2017).
 11. URL: https://doi.org/10.5014/ajot.2014.682006 (дата звернення: 11.09.2017).
 12. URL: https://www.who.int/classifications/drafticfpracticalmanual2.pdf?ua=1 (дата звернення: 11.10.2013).
 13. URL:https://moz.gov.ua/article/ministry–mandates/nakaz–moz–ukraini–vid–23052018––981–pro–zatverdzhennja–perekladu–mizhnarodnoi–klasifikacii–funkcionuvannja–obmezhen–zhittedijalnosti–ta–zdorov’ja–ta–mizhnarodnoi–klasifikacii–funkcionuvannja–obmezhen–zhittedijalnosti–ta–zdorov’ja–ditej–i–pidlitkiv (дата звернення: 23.05.2018).
 14. URL: https://www.icf–core–sets.org (дата звернення: 23.05.2020).
 15. URL: https://www.caot.ca/document/5862/CAF_Veterans_GuidanceDocforOTs.pdf (дата звернення: 23.05.2017).
 16. URL: https://fas.org/irp/doddir/army/fm4–02–51.pdf (дата звернення: 06.01.2020).
 17. URL:https://www.aota.org/~/media/Corporate/Files/Practice/Manage/Documentation/AOTA–Occupational–Profile–Template.pdf (дата звернення: 23.05.2017).
 18. URL: http://www.kumc.edu/Documents/fshd/ManualMuscleTesting.pdf
 19. URL:http://www.alliancescotland.org.uk/wpcontent/uploads/2017/10/ALLIANCE–Developing–a–Culture–of–Health.pdf  (дата звернення: 27.10.2017).
 20. URL: https://houseofcare.wordpress.com (дата звернення: 12.12.2016).
 21. URL: https://bezbroni.net/helptypes (дата звернення: 20.06.2020).

Back to issue