Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 17, №6, 2016

Back to issue

Scintigraphic Quantitative Surgical Parameters of Resectability in Arthroplasty in Patients with Posttraumatic Osteoarthrosis of the Knee Joints

Authors: Король П.А.(1, 2), Ткаченко М.Н.(1), Бондарь В.К.(2)
(1) — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(2) — Киевская городская клиническая больница № 12, г. Киев, Украина

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Аналіз статистичних даних про поширеність остеоартрозу свідчить, що в різних регіонах Европи вiн уражає від 8 до 25 % дорослого населення. Тенденцієй останнього часу є зменшення середнього віку пацієнтів iз цiєю патологією. У популяції остеоартроз реєструється в 3,5 % пацієнтів віком до 39 років, а після 50 років їх кількість значно зростає. Мета: визначити кількісні сцинтиграфічні параметри операбельності при ендопротезуванні колінних суглобів у пацієнтів iз післятравматичним остеоартрозом. Матеріали і методи. Остеосцинтиграфію проводили на томографічній сцинтиляційній однодетекторній гамма-камері «Тамара-301Т» після внутрішньовенного введення 99mTc-пірофосфату активністю 550–770 МБк. Результати. Усіх хворих розподілили на три діагностичні групи. До першої групи включено 25 (45 %) пацієнтів, у яких накопичення радіофармпрепарату в проекції ураженого суглоба становило +10–120 %, а в проекції проксимального відділу великогомілкової кістки — +5–50 %; до другої групи — 19 (34 %) хворих, у яких включення індикатору в проекції ураженого суглобового комплексу дорiвнювало +121–200 %, а в проекції проксимального відділу великогомілкової кістки — +51–80 %; третя група нараховувала 11 (21 %) пацієнтів iз включенням індикатору в проекції ураженого суглоба більше ніж +200 %, а в проекції проксимального відділу великогомілкової кістки — понад +80 %. Через 1 рік після ендопротезування у хворих першої групи післяопераційних ускладнень зафіксовано не було. У 14 (56 %) пацієнтів другої і у 7 (63 %) — третьої групи через 1 рік після ендопротезування були виявлені імплантасоційовані інфекційні ускладнення. Висновки. Для виконання ендопротезування колінних суглобів без ризику виникнення післяопераційних ускладнень накопичення радіофармпрепарату при остеосцинтиграфії в проекції ураженого остеоартрозом суглоба повинно бути в межах +10–120 %, а в проекції проксимального відділу великогомілкової кістки — +5–50 % відносно симетричної ділянки дослідження.

Актуальность. Анализ статистических данных о распространенности остеоартроза показывает, что в разных регионах Европы он поражает от 8 до 25 % взрослого населения. Тенденцией последнего времени является уменьшение среднего возраста пациентов с данной патологией. В популяции остеоартроз регистрируется у 3,5 % пациентов в возрасте до 39 лет, а после 50 лет количество больных значительно возрастает. Цель: определить количественные сцинтиграфические параметры операбельности при эндопротезировании коленных суставов у пациентов с посттравматическим остеоартрозом. Материалы и методы. Остеосцинтиграфия проводилась на томографической сцинтиляционной однодетекторной гамма-камере «Тамара-301Т» после внутривенного введения 99mTc-пирофосфата активностью 550–770 МБк. Результаты. Всех больных разделили на три диагностические группы. В первую группу включено 25 (45 %) пациентов, у которых накопление радиофармпрепарата в проекции пораженного сустава составляло +10–120 %, а в проекции проксимального отдела большеберцовой кости — +5–50 %; во вторую группу — 19 (34 %) больных, у которых включение индикатора в проекции пораженного суставного комплекса было равно +121–200 %, а в проекции проксимального отдела большеберцовой кости — +51–80 %; третья группа насчитывала 11 (21 %) пациентов с включением индикатора в проекции пораженного сустава более чем +200 %, а в проекции проксимального отдела большеберцовой кости — свыше +80 %. Через 1 год после эндопротезирования у больных первой группы послеоперационных осложнений зафиксировано не было. У 14 (56 %) пациентов второй и у 7 (63 %) — третьей группы через год после эндопротезирования были выявлены имплантассоциированные инфекционные осложнения. Выводы. Для выполнения эндопротезирования коленных суставов без риска возникновения послеоперационных осложнений накопление радиофармпрепарата при остеосцинтиграфии в проекции пораженного остеоартрозом сустава должно быть в пределах +10–120 %, а в проекции проксимального отдела большеберцовой кости — +5–50 % по отношению к симметричной области исследования.

Background. Post-traumatic osteoarthrosis of the knee etiologically is a separate disease. The cause for the development of posttraumatic osteoarthrosis is a one-stage injury or chronic trauma, determining the impression of bone structures. Analysis of statistical data on the prevalence of osteoarthrosis has shown that in different regions of Europe, its frequency varies from 8 to 25 % of the adult population. Recent trend is to reduce the average age of patients with this patho-logy. In the population, osteoarthrosis is registered in 3.5 % of patients younger than 39 years, and after the age of 50 years their number is significantly increased. The course of posttraumatic osteoarthrosis of the knee is chronic (5–15 years). In the past medical history, the patients noted an acute injury of the knee joint with prolonged dysfunction or chronic trauma related to the professional activity [5]. Knee arthroplasty with posttraumatic arthrosis is relevant leading orthopedic correction method, which allows to significantly improve the quality of life. At this stage, there has been extensively studied the diagnostic role of modern additional methods to explore components of the knee joints in patients with osteoarthrosis, in whom arthroplasty was planned. One of the mo-dern and sensitive methods for the diagnosis of the knee pathology is a bone scan. The aim of this work to determine the quantitative scintigraphic parameters of resectability in knee arthroplasty in patients with posttraumatic osteoarthrosis. Materials and methods. Bone scan was performed on the tomographic scintillation gamma camera «Tamara-301T» after intravenous injection of 99mTc-pyrophosphate with activity of 550–770 MBq. Results. All patients were divided into three diagnostic groups. The first group included 25 (45 %) patients, in whom the accumulation of radiopharmaceuticals in the projection of the affected joint was +10–120 %, and in the projection of the proximal tibia — +5–50 %; the second group — 19 (34 %) patients, in whom the inclusion of an indicator in the projection of the affected articular complex was +121–200 %, and in the projection of the proximal tibia — +51–80 %; the third group consisted of 11 (21 %) patients with the inclusion of an indicator in the projection of the affected joint of more than +200 %, and in the projection of the proximal tibia — over +80 %. One year after arthroplasty, patients of the first group hadn’t postoperative complications. In 14 (56 %) patients of the second group and in 7 (63 %) patients of the third group, 1 year after hip replacement, there were revealed implant-associated infectious complications. Conclusions. To perform knee arthroplasty without the risk of postoperative complications, the accumulation of radiopharmaceuticals during bone scan in the projection of the joint, affected by osteoarthrosis, should be with +10–120 %, and in the projection of the proximal tibia — +5–50 %, in relation to symmetrical the research area.


Keywords

остеосцинтиграфія; колінні суглоби; ендопротезування; остеоартроз

остеосцинтиграфия; коленные суставы; эндопротезирование; остеоартроз

bone scintigraphy; knee joints; arthroplasty; osteoarthrosis

Статья опубликована на с. 106-109

 

Введение

Посттравматический остеоартроз коленных суставов этиологически является отдельным заболеванием. Причиной его развития является одномоментная травма или хроническая травматизация [3, 5], вызывающая импрессию костных структур.
Анализ статистических данных о распространенности остеоартроза показывает, что в разных регионах Европы он поражает от 8 до 25 % взрослого населения [1, 3]. Тенденцией последнего времени является уменьшение среднего возраста пациентов с данной патологией. В популяции остеоартроз регистрируется у 3,5 % больных в возрасте до 39 лет, а после 50 лет их количество значительно возрастает [2].
Течение посттравматического остеоартроза коленных суставов хроническое (5–15 лет) [1, 5]. В анамнезе больные отмечают острую травму коленного сустава с длительным нарушением функции или хроническую травматизацию, связанную с профессиональной деятельностью [5].
Эндопротезирование коленных суставов при посттравматическом артрозе является актуальным ведущим методом ортопедической коррекции, позволяющим значительно улучшить качество жизни [6, 9]. На данном этапе активно изучается диагностическая роль современных дополнительных методов исследования компонентов коленных суставов у пациентов с остеоартрозом, которым планируется эндопротезирование [12]. Одним из современных и чувствительных методов диагностики патологии коленных суставов является остеосцинтиграфия [7, 8].
Как и другие интраскопические методы исследования биологического субстрата, остеосцинтиграфия позволяет дистанционно, без повреждения кожи и нейротрофических и гуморальных связей, контролировать состояние различных морфофизиологических систем [4]. Другим характерным свойством метода как способа активной интраскопии является возможность использования системного анализа разнообразных сторон деятельности организма [14]. Вместе с этим обеспечивается возможность проведения обобщающей количественной оценки функционального состояния или морфологического статуса, что не может дать ни один другой способ диагностики [10, 11].
На сегодняшний день в клинической практике активно применяется метод остеосцинтиграфии для диагностики дистрофично-дегенеративных и воспалительных процессов коленных суставов [8, 13]. Одновременно остаются не до конца изученными вопросы определения количественных сцинтиграфических параметров, отражающих степень воспаления в пораженном коленном суставе, которые бы четко свидетельствовали о возможности эндопротезирования без риска послеоперационных осложнений.
Цель работы — определить количественные сцинтиграфические параметры операбельности при эндопротезировании коленных суставов у пациентов с посттравматическим остеоартрозом.

Материалы и методы

Остеосцинтиграфию проводили на однодетекторной сцинтилляционной гамма-камере в статическом режиме в передней прямой и боковых проекциях. Для данной методики использовали радиофармпрепарат 99mTc-пирофосфат активностью 550–770 МБк, который вводили пациенту внутривенно. Статическую остеосцинтиграфию осуществляли через 3 часа после введения препарата. Перед исследованием пациенту необходимо было опорожнить мочевой пузырь [12].
Для остеосцинтиграфии использовали многоканальный параллельный коллиматор на 140 кеВ. Оптимальное количество импульсов на кадр составляло 150 тыс.
Обработка результатов исследования на компьютере включала этапы контрастирования, сглаживания, выделения зон интереса с последующим построением гистограмм.
Цифровые данные, полученные в ходе работы, обрабатывали методом вариационной статистики с использованием пакета статистических программ SPSS v10.0.5 for Windows и определяли:
— достоверность отклонений средних показателей между сравниваемыми группами;
— коэффициент корреляции между сравниваемыми группами.
Данные считали достоверными при p < 0,05.

Результаты и обсуждение

Методом остеосцинтиграфии было исследовано 55 пациентов с посттравматическим остеоартрозом, которым планировалось эндопротезирование коленного сустава, — 30 женщин и 25 мужчин в возрасте от 31 до 75 лет.
Всем пациентам остеосцинтиграфию проводили за 1–2 дня до эндопротезирования пораженного коленного сустава, а также через 6 месяцев после операции (рис. 1).
По результатам диагностического дооперационного сканирования пациентов распределили на три группы. В первую группу было включено 25 (45 %) пациентов, у которых на диагностических остеосцинтиграммах накопление радиофармпрепарата в проекции пораженного сустава составляло +10–120 %, а в проекции проксимального отдела большеберцовой кости — +5–50 % по сравнению с симметричной областью исследования. Вторую группу составили 19 (34 %) лиц, у которых вышеозначенные показатели были равны соответственно +121–200 и +51–80 %. Третья группа насчитывала 11 (21 %) пациентов с накоплением индикатора в проекции пораженного суставного комплекса более чем +200 %, а в проекции проксимального отдела большеберцовой кости — свыше +80 %.
Всем исследуемым пациентам через 1–2 дня после диагностической остеосцинтиграфии было выполнено эндопротезирование пораженных коленных суставов (рис. 2). Через 6 месяцев после эндопротезирования оценивали эффективность оперативного вмешательства по количественным сцинтиграфическим параметрам процентного накопления радиофармпрепарата в проекции парапротезной области прооперированного коленного сустава, а также в проекции проксимального отдела большеберцовой кости.
У всех 25 (100 %) пациентов первой группы на послеоперационных остеосцинтиграммах в проекции парапротезной области накопление радиофармпрепарата составляло +5–60 %, в проекции проксимального отдела большеберцовой кости — +5–25 % по сравнению с симметричной областью исследования (p < 0,05).
У 15 (78 %) больных второй группы через 6 месяцев после протезирования на остеосцинтиграммах вышеназванные параметры были равны соответственно +61–130 и +26–70 % (p < 0,05). У 14 (56 %) пациентов этой группы через год после эндопротезирования были диагностированы параэндопротезные (имплантассоциированные) инфекционные осложнения в прооперированном суставном комплексе.
У 9 (81 %) больных третьей группы, по данным послеоперационной диагностической сцинтиграфии, в проекции парапротезной области накопление радиофармпрепарата составляло +131–200 %, а в проекции проксимального отдела большеберцовой кости — +71–100 % по сравнению с симметричной областью исследования (p < 0,05). У 7 (63 %) пациентов третьей группы через год после эндопротезирования диагностированы параэндопротезные (имплантассоциированные) инфекционные осложнения.
Следует подчеркнуть, что адгезия штаммов S.epidermidis лучше проходила с полимерными частями эндопротеза, а штаммов S.aureus — с металлическими.
Таким образом, только пациентам первой группы, у которых не выявлено остеосцинтиграфических и клинических признаков острого воспалительного процесса в пораженном коленном суставе, можно проводить эндопротезирование без риска послеоперационных осложнений. Пациентам второй и третьей групп в первую очередь необходимо консервативное лечение по поводу острого воспалительного процесса в пораженном суставе и лишь затем — эндопротезирование.

Выводы

Остеосцинтиграфическими параметрами операбельности пациентов с посттравматическим остеоартрозом, которые позволяют проводить эндопротезирование коленных суставов без риска возникновения послеоперационных осложнений, являются следующие:
— накопление радиофармпрепарата на диагностических остеосцинтиграммах в проекции пораженного остеоартрозом сустава должно быть в пределах +10–120 % по отношению к симметричной области исследования;
— накопление радиофармпрепарата в проекции проксимального отдела большеберцовой кости должно составлять +5–50 % по отношению к симметричной области исследования.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии какого-либо конфликта интересов при подготовке данной статьи.

Bibliography

1. Веснин А.Г. Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата. — СПб.: Невский диалект, 2009. — P. 87-96.

2. Лобенко А.А. Эндопротезирование при заболеваниях и последствиях повреждений тазобедренного сустава / А.А. Лобенко, А.Н. Поливода, А.М. Игнатьев, А.Л. Чатковский, Д.Н. Дворников. — Одесса: ООМФПБПТЗ, 2007. — 123 с.

3. Михайлов М.К. Дифференциальная рентгенодиагностика: Учебное пособие / М.К. Михайлов, Г.И. Володина, Е.К. Ларюкова. — КГИУВ, 2008. — 123 с.

4. Обобщенная оценка диагностических возможностей радионуклидных исследований / И.Т. Тажединов, Ж.Н. Абдрахмалов, У.К. Джалмукашев, Е.З. Джумашев // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 1999. — Т. 44, № 3. — С. 41-45.

5. Олейник А.Е., Саид Имад Али, Гриценко А.А. Особенности эндопротезирования тазобедренного сустава при посттравматическом протрузионном коксартрозе // Травма. — К., 2011. — Т. 12, вып. 1. — С. 74-79.

6. Остеосцинтиграфия при системных поражениях опорно-двигательного аппарата: параметры нормы, проблемы визуализации и анализа / Ю.Н. Касаткин, В.В. Поцыбина, Д.И. Левчук // Радиология-практика. — 2003. — № 3. — С. 3134-3137.

7. Ранняя ультразвуковая диагностика остеохондропатии головки бедра / М.Г. Диваков, К.Б. Болобошко // Новости лучевой диагностики. — 1999. — № 2. — С. 12-13.

8. Роль остеосцинтиграфии в дифференциальной диагностике воспалительных процессов коленных суставов / Король П.А., Ткаченко М.Н. // Фундаментальные и прикладные науки сегодня. — 2014. — Т. 1. — С. 53-55.

9. Руцкий А.В. К проблеме эндопротезирования крупных суставов / А.В. Руцкий, А.П. Маслов // Медицинские новости. — 2005. — № 12. — C. 21-23.

10. Alazraki N.P. et al. Radionuclide imaging in the evaluation of infections and inflammatory disease // Radiol. Clin. North Am. — 1993. — Vol. 31. — P. 783-794.

11. Kelty N.L. et al. Technical considerations for optimal orthopedic imaging // Semin. Nucl. Med. — 1997. — Vol. 27. — P. 328-33.

12. Korol P., Tkachenko M. Diagnostic parameters of bone scintigraphy for knee arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis // East European Scientific Journal. — 2016. — № 10, P. 2. — P. 38-39.

13. Savelli G. et al. Bone scintigraphy and the added value of SPECT (single photon emission tomography) in detecting skeletal lesions // Eur. J. Nucl. Med. — 2001. — Vol. 45. — P. 27-37.

14. Scott D.L. et al. The diagnosis and prognosis of early arthritis: rational for new prognostic criteria // Аrthritis Rheum. — 2002. — Vol. 46. — P. 286-290.


Back to issue