Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 17, №2, 2016

Back to issue

Trends of Modern Osteosynthesis of the Distal Femur

Authors: Bilinskyi P.I., Andreichyn V.A. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine; Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Переломи дистального відділу стегнової кістки складні у лікуванні, особливо в літніх людей. Сучасні високотехнологічні фіксатори, зокрема LCP-пластини, при цих переломах забезпечують добрий результат при суворому дотриманні методики застосування. Наведено аналіз 22 випадків ускладнень і незадовільних результатів застосування LCP-пластин при зазначених переломах. Виявлено, що результат лікування переломів LCP-пластиною залежить від якості попередньо проведеної репозиції відламків. При поганому контакті уламків, їх блокуванні, відсутності мікрорухливості уламків консолідація неможлива. Особливо важливою є анатомічна репозиція при поперечних, косих внутрішньосуглобових переломах. Її відсутність при останніх, як правило, закінчується розвитком деформуючого артрозу. Помилки лікаря у виборі фіксатора і його установці можуть бути причинами невдач у післяопераційному періоді. Засоби для малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу прості в користуванні. У 34 випадках при переломах нижньої третини стегнової кістки остеосинтез проводився за допомогою пристрою для фіксації кісткових відламків (патент України № 17502). Після репозиції фрагменти фіксуються 2–3 кортикальними гвинтами. Пристрій забезпечує стабільний остеосинтез косих переломів нижньої третини стегнової кістки при застосуванні пластини на 8–10 отворів. Дрібні уламки підводяться до материнського ложа. Репозиційний остеосинтез завдає мінімальну травму уламків, створює умови для їх первинного зрощення. При осколкових переломах дистального відділу стегнової кістки, надчерезвиросткових переломах остеосинтез у 58 пацієнтів проводився пристроєм для остеосинтезу стегнової кістки (патент України № 92097). Пристрій певною мірою подібний до DHS-фіксатора, проте його конструкція значно простіша, напрямна набагато коротша, компресійний стрижень має на робочому кінці свердло і мітчик, що полегшує процес накладання пристрою, не завдає фрагментам додаткової травми.

Переломы дистального отдела бедренной кости сложны в лечении, особенно у пожилых людей. Современные высокотехнологичные фиксаторы, в частности LCP-пластины, при этих переломах обеспечивают хороший результат при строгом соблюдении методики применения. Представлен анализ 22 случаев осложнений и неудовлетворительных результатов применения LCP-пластин при указанных переломах. Выявлено, что результат лечения переломов LCP-пластиной зависит от качества предварительно проведенной репозиции отломков. При плохом контакте отломков, их блокировании и отсутствии микроподвижности консолидация невозможна. Особенно важна анатомическая репозиция при поперечных, косых внутрисуставных переломах. Ее отсутствие при последних, как правило, заканчивается развитием деформирующего артроза. Ошибки врача в выборе фиксатора и его установке могут быть причинами неудач в послеоперационном периоде. Средства для малоконтактного многоплоскостного остеосинтеза просты в пользовании. При переломах нижней трети бедренной кости в 34 случаях остеосинтез проводился устройством для фиксации костных отломков (патент Украины № 17502). После репозиции фрагменты фиксируются 2–3 кортикальными винтами. Устройство обеспечивает стабильный остеосинтез косых переломов нижней трети бедренной кости при применении пластины на 8–10 отверстий. Мелкие отломки подводятся к материнскому ложу. Репозиционный остеосинтез наносит минимальную травму отломков, создает условия для первичного их сращения. При оскольчатых переломах дистального отдела бедренной кости, надчрезмыщелковых переломах остеосинтез у 58 пациентов проводился устройством для остеосинтеза бедренной кости (патент Украины № 92097). Устройство в определенной степени подобно DHS-фиксатору, однако его конструкция значительно проще, направляющая гораздо короче, компрессионный стержень имеет на рабочем конце сверло и метчик, что облегчает процесс наложения устройства, не наносит фрагментам дополнительную травму.

The fractures of the distal femur are hard to treat, especially in the elderly. Modern high tech locking fixators, particularly LCP, provide a good result in strict compliance with methods of application. This article presents an analysis of 22 cases of complications and unsatisfactory results when using LCP in these fractures. It was found that the results of the treatment of fractures using LCP depends on the quality of previously performed fragments reposition. If the fragments contact is bad, they are blocked, or there is no micro mobility of fragments, consolidation is impossible. The anatomic reposition is especially important at the transverse, oblique and intra-articular fractures. Its absence in the intra-articular fractures usually cause the development of the deforming arthrosis.
Doctors mistakes in choosing fixators and during its setting up may be the cause of failure in postoperative period. Limited-contacting multiplanar osteosynthesis tools are simple to apply. The osteosynthesis was performed by device for fixation of bone fragments (Ukrainian patent № 17502) in 34 cases with the fractures of the lower-third femur. The fragments are fixed by 2–3 cortical screws after the reposition. Device provides a stable fixation of the oblique fractures of the lower third of femur in case of using plate with 8–10 holes. Smaller fragments are putting into the maternal place. Reposition osteosynthesis puts minimal injury to fragments, creates the conditions for their initial union. In comminuted distal femur fractures, supra- and intercondylar fractures the osteosynthesis in 58 patients was performed by device for osteosynthesis of the distal femur (Ukrainian patent № 92097). The device is in some way similar to DHS-locker, but its design is significantly simpler, the guide is much shorter, compression rod has a drill and tap on the working end that facilitates the process of device imposition, does not cause further injury to fragments.


Keywords

остеосинтез, фіксатор, переломи стегнової кістки.

остеосинтез, фиксатор, переломы бедренной кости.

osteosynthesis, fixator, femur fractures.

Summary. The fractures of the distal femur are hard to treat, especially in the elderly. Modern high tech locking fixators, particularly LCP, provide a good result in strict compliance with methods of application. This article presents an analysis of 22 cases of complications and unsatisfactory results when using LCP in these fractures. It was found that the results of the treatment of fractures using LCP depends on the quality of previously performed fragments reposition. If the fragments contact is bad, they are blocked, or there is no micro mobility of fragments, consolidation is impossible. The anatomic reposition is especially important at the transverse, oblique and intra-articular fractures. Its absence in the intra-articular fractures usually cause the development of the deforming arthrosis.

Doctors mistakes in choosing fixators and during its setting up may be the cause of failure in postoperative period. Limited-contacting multiplanar osteosynthesis tools are simple to apply. The osteosynthesis was performed by device for fixation of bone fragments (Ukrainian patent № 17502) in 34 cases with the fractures of the lower-third femur. The fragments are fixed by 2–3 cortical screws after the reposition. Device provides a stable fixation of the oblique fractures of the lower third of femur in case of using plate with 8–10 holes. Smaller fragments are putting into the maternal place. Reposition osteosynthesis puts minimal injury to fragments, creates the conditions for their initial union. In comminuted distal femur fractures, supra- and intercondylar fractures the osteosynthesis in 58 patients was performed by device for osteosynthesis of the distal femur (Ukrainian patent № 92097). The device is in some way similar to DHS-locker, but its design is significantly simpler, the guide is much shorter, compression rod has a drill and tap on the working end that facilitates the process of device imposition, does not cause further injury to fragments. 


Bibliography

1.  Пат. № 17502 UA, МПК6 А 61 В 17/58, 17/62. Пристрій для фіксації кісткових відламків / П.І. Білінський (UA). — № 96051961; заявл. 20.05.96; опубл. 31.10.97, Бюл. № 5. — 4 с.

2. Пат. № 92097 UА, МПК6 А 61 В 17/58. Пристрій для остеосинтезу стегнової кістки / П.І. Білінський (UА). — № а200901701; заявл. 26.02.2009; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17. — 4 c.

3.  Томас П. Рюди. АО — ​принципы лечения переломов / Томас П. Рюди, Ричард Э. Бакли, Кристофер Г. Моран. — ​Вассамедиа, 2013. — ​Т. 1. — 636 с.

4.  Gruss M. Die Versorgung instabiler pertrochantarer und per-bis subtrochantarer Oberschenkelbruche mit der dynamischen Huftschraube (DHS) / M. Gruss, R. Traut // Akt. Traumatol. — 1992. — ​Bd. 22. — ​S. 144-148.

5. Höntzsch D. Die dynamische Hueftschraube (DHS) im Vergleich zur Ender-Nagelung / D. Höntzsch, S. Weller, N. Karnatz // Akt. Traumatol. — 1990. — ​Bd. 20. — ​S. 14-19.

6.  Ruedi Th.R. AO Principles of fracture management / Th.R. Ruedi, R.E. Buckly, Ch.G. Moran. — ​Stuttgart, New York: Thieme, 2007. — 947 р.


1.      Pat. # 17502 UA, MPK6 A 61 V 17/58, 17/62. Prystriy dlya fiksatsiyi kistkovykh vidlamkiv / P.I. Bilins'kyy (UA). – # 96051961 ; zayavl. 20.05.96. opubl. 31.10.97, Byul. # 5. – 4 s.

2.      Pat. # 92097 UA, MPK6 A 61 V 17/58. Prystriy dlya osteosyntezu stehnovoyi kistky / P.I.        Bilins'kyy (UA). – # a200901701 ; zayavl. 26.02.2009 ; opubl. 10.09.2010, Byul. # 17. – 4 c.

3.      Tomas P. Ryudy. AO – pryntsypы lechenyya perelomov / Tomas P. Ryudy, Rychard Э. Bakly, Krystofer H. Moran. – Vassamedya, 2013. – T. 1. – 636 s.

4.      Gruss M. Die Versorgung instabiler pertrochantarer und per- bis subtrochantarer Oberschenkelbruche mit der dynamischen Huftschraube (DHS) / M. Gruss, R. Traut // Akt. Traumatol. – 1992. – Bd. 22. – S. 144–148.

5.      Höntzsch D. Die dynamische Hueftschraube (DHS) im Vergleich zur Ender-Nagelung / D. Höntzsch, S. Weller, N. Karnatz // Akt. Traumatol. – 1990. – Bd. 20. – S. 14–19.

6.      Ruedi Th. R. AO Principles of fracture management / Th. R. Ruedi, R. E. Buckly, Ch. G. Moran. – Stuttgart, New York : Thieme, 2007. – 947 р. 


Back to issue