Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 16, №4, 2015

Аналіз безпосередніх причин смерті у постраждалих із політравмою та пошкодженням скелета.
Автори: Гур’єв С.О., Філь А.Ю., Танасієнко О.М. — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Моделювання дегенеративних змін у хребтових рухових сегментах поперекового відділу хребта в експериментальних тварин.
Автори: Левшин О.А. — Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України», м. Харків
Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность препарата Пиаскледин в комплексной терапии у пациентов с остеоартрозом в условиях коморбидности.
Автори: Курята А.В., Черкасова А.В., Гармиш И.П. — ГУ «ДМА МЗ Украины», кафедра госпитальной терапии № 1 и профпатологии.
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности мышечного дисбаланса у пациентов с болезнью Шейерманна — Мау с различными вариантами сагиттального контура позвоночника.
Автори: Колесниченко В.А.(1), Днепровская А.В.(2), Фищенко В.А.(2)
(1) — ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов имени проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков
(2) — Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Біомеханічні умови функціонування триголового м’яза при переломі п’яткової кістки.
Автори: Лазарев І.А., Радомський О.А., Рябоконь П.В., Скибан М.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз клінічних результативних ризиків у постраждалих із поєднаними травмами таза.
Автори: Цвях А.І.(1), Гур’єв С.О.(2)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
(2) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Ризик розвитку нозокоміальної інфекції в постраждалих із тяжкою поєднаною абдомінальною травмою.
Автори: Рощин Г.Г.(1, 2), Іванов В.І.(2), Дорош В.М.(3)
(1) — Кафедра медицини катастроф НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ
(2) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ
(3) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Дослідження впливу біоморфної кераміки на основі карбіду кремнію на культуру остеогенних клітин-попередників кісткового мозку.
Автори: Маланчук В.О.(1), Панченко Л.М.(2), Жуковцева О.І.(1), Кисельов В.С.(3), Чепурний Ю.В.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
(2) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
(3) — Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Динаміка біомеханічних та електроміографічних даних у випадках деформацій великого вертлюга стегнової кістки
Автори: Громов А.Б., Корольков О.І., Карпінська О.Д., Ісаєва Н.П.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика розтягнення (розривів зв’язок) гомілковостопного суглоба в дітей із урахуванням комп’ютерного моделювання
Автори: Шимон В.М., Шармазанова О.П., Агій В.І. — Ужгородський національний університет, кафедра загальної хірургії з курсами травматології, оперативної хірургії та судової медицини
Інститут травми, м. Ужгород

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Керівництво
Лечение воспалительных инфекционных осложнений в хирургии позвоночника отрицательным давлением
Автори: Лубенец А.А., Ивченко Д.В.
Запорожский медицинский университет, кафедра ортопедии и травматологии

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Керівництво
Миелоакупунктура и электромиелоакупунктура в лечении травм спинного мозга
Автори: Яковленко В.В.(1), Сокрут В.Н.(1), Синяченко О.В.(1), Егудина Е.Д.(2)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького, г. Красный Лиман
(2) — Днепропетровская государственная медицинская академия

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Керівництво
Морфологические особенности скелетных тканей у детей с синдромом недифференцированной соединительнотканной дисплазии
Автори: Бондаренко Н.Н., Кравченко А.И.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Керівництво
Фактори ризику розвитку остеопорозу при первинному гіпотиреозі
Автори: Паньків І.В. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Керівництво
Самостоятельная работа студентов на цикле «Травматология и ортопедия»: оптимизация подходов и дискуссионные вопросы
Автори: Климовицкий В.Г., Черныш В.Ю., Климовицкий Ф.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Analysis of clinical risks in victims with associated pelvic traumas
Автори: Tsvyakh A.I.(1), Guriev S.E.(2)
(1) – I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine
(2) – SI “Ukrainian Scientific- Practical Center of Urgent Medical Aid and Disaster Medicine of Ministry of Public Health of Ukraine”, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Selection of phase individual differential surgical treatment strategy «DAMAGE CONTROL» in victims with close combined abdominal injury.
Автори: Kryliuk V.(1),(2), Roschin G. G.(1),(2), Kuzmin V.(1), Novikov F. M.(2), Ivanov V.(2), Dorosh V.(3)
(1) — National Medical Academy of Postgraduate Education named after P. L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
(2) —GI «Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency and Disaster Medicine of Health Ministry of Ukraine», Kyiv, Ukraine
(3) — Kyiv City Hospital of Emergency Medicine, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Analysis of the immediate causes of death in patients with multiple injuries and injuries of the skeleton
Автори: Guriev SE, Fil A., Tanasienko ON — State Ukrainian scientific-practical center of emergency medical care and disaster medicine, Kiev, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Research of Biomorfic Ceramics Based on Silicon Carbide in Cell Culture of the Osteogenic Marrow Cells Precursor
Автори: Malanchuk V.A.(1), Panchenko L.M.(2), Zhukovtseva A.I.(1), Kiseliov V.S.(3), Chepurnoi Yu.V.(1)
(1) — National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv
(2) — SI «Institute of Traumatology and Orthopedics of NAMS of Ukraine», Kyiv
(3) — Institute of Physics of Semiconductors named after V.E. Lashkariov of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Diagnosis of Strain (Rupture of Ligaments) of Ankle Joint in Children with the Help of Computer Simulation
Автори: Shymon V.M., Sharmazanova O.P., Ahii V.I.
Higher State Educational Institution «Uzhhorod National University», Department of General Surgery with the Courses of Traumatology, Operative Surgery and Forensic Medicine, Uzhhorod
Trauma Institute, Uzhhorod, Ukraine

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження