Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 16, №2, 2015

Роль інструментальних методів дослідження в діагностиці гострих післяопераційних ускладнень при ендопротезуванні кульшових суглобів
Автори: Король П.О. — Київська міська клінічна лікарня № 12; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; Ткаченко М.М. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Математическое моделирование контактных напряжений и объема движений в локтевом суставе при переломе блока плечевой кости со смещением
Автори: Макаров В.Б. — ГУ «Специализированная медико-санитарная часть № 6», г. Днепропетровск; Левадный Е.В. — Днепропетровский национальный университет; Страфун А.С. — Отдел микрохирургии и реконструктивно-восстановительной хирургии верхней конечности НИИ травматологии и ортопедии НАМН Украины, г. Киев
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние смещения периферического фрагмента пяточной кости при ее переломе на функцию трехглавой мышцы голени
Автори: Лазарев И.А., Рябоконь П.В., Haller M., Dendorfer S. — ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев; Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Germany
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз застосування медичних технологій діагностики в постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод в умовах міської лікарні
Автори: Гур’єв С.О., Сацик С.П., Євдошенко В.П., Нацевич Р.О. — Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Нормативні показники якості та мінеральної щільності кісткової тканини на рівні поперекового відділу хребта в українських жінок різного віку
Автори: Поворознюк В.В., Дзерович Н.І., Мусієнко А.С. — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Структурно-функціональний стан судин при розладах репаративного остеогенезу на фоні гіпергомоцистеїнемії та асоційованих порушень
Автори: Безсмертний Ю.О. — Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Эндопротезирование проксимального отдела бедра при костных опухолях
Автори: Лобанов Г.В., Бабоша В.А., Чирах Е.С., Солоницын Е.А. — Донецкий НИИ травматологии и ортопедии
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Лiкування дiафiзарних переломiв довгих трубчастих кiсток за допомогою блокуючого iнтрамедулярного металоостеосинтезу
Автори: Козопас В.С. — Львiвський нацiональний медичний унiверситет iменi Данила Галицького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Значимість патогенетичного підходу та обсягу реостеосинтезу в лікуванні порушень консолідації переломів діафіза кісток гомілки
Автори: Анкін М.Л., Шмагой В.Л. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Порівняльні результати комплексного лікування метастатичного ураження кісток при раку нирки з використанням сорафенібу
Автори: Проценко В.В., Ільніцький О.В. — Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Mathematical modeling of contact stress and the range of motion in the elbow joint in fractures of the distal humerus
Автори: V. B. Makarov - SI “Specialized medical unit number 6”, Dnepropetrovsk, Ukraine; E. V. Levadnyi - Dnepropetrovsk National University, Ukraine; О. S. Strafun - Department of microsurgery and reconstructive surgery of the upper extremity of SI “Institute of Traumatology and Orthopaedics of Nstional Academy of Medical Sciences of Ukraine”
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Structural and functional state of vessels in disorders of reparative osteogenesis at hyperhomocysteinemia and associated violations
Автори: I. A. Bezsmertnyi - Scientific research institute of invalid rehabilitation of Vinnitsa national Pirogov memorial medical university, Vinnitsa, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Arthroplasty of the proximal femur for bone tumors
Автори: Babosha V.A., Cheerakh Y.S., Solonitsyn Y.A. - Donetsk Scientific and Practical Center of Traumatology and Orthopedics
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Analysis of Using Medical Diagnostic Technologies in Victims of Traffic Accidents in a City Hospital
Автори: Guriev S.O., Satsyk S.P., Yevdoshenko V.P., Natsevych R.O. - State Institution «Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency Care and Disaster Medicine of Ministry of Healthcare of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження