Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 22, №1, 2021

Back to issue

Substantiation of the method for determining the clinical and radiographic parameters of the hip joint in patients with cerebral palsy

Authors: Гошко В.Ю., Науменко Н.О., Яцуляк М.Б., Чеверда А.І., Немеш М.М., Марциняк С.М.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Труднощі діагностики, які виникають при виборі лікувально-профілактичних заходів, направлених на запобігання підвивиху, вивиху і контрактур у кульшовому суглобі в пацієнтів із дитячим церебральним паралічем, є актуальним об’єктом досліджень. Мета дослідження: покращити результати діагностики патології кульшового суглоба шляхом встановлення об’єктивних рентгенограмометричних показників. Матеріали та методи. Загальна кількість пацієнтів становила 20 (40 суглобів): 10 хлопчиків та 10 дівчаток, вік яких коливався від 3 до 15 років. Було прооперовано 16 суглобів. Рентгенограмометрично визначали: шийково-діафізарний кут (ШДК) і торсію стегна проєкційні й істинні за Ковалем (за допомогою таблиць), ацетабулярний кут та кут нахилу западини (кут Шарпа). Клінічно визначали торсію стегна за Ruwe. Інтраопераційно визначали торсію власним способом (патент № a200512793). Усіх пацієнтів обстежували власним способом (патент № 137567). Результати. За допомогою критерію Стьюдента для незалежних вибірок було проведено порівняння показників кульшового суглоба і виявлено вірогідні відмінності між ШДК у стандартній укладці і ШДК в укладці власним способом (p < 0,05), а також між ШДК у стандартній укладці і ШДК істинним за Ковалем (p < 0,05). За критерієм Фішера встановлено, що торсія за Ruwe і торсія за Ковалем вірогідно відрізняються (p < 0,05): Fемп 1,87 > Fкр 1,7. За допомогою методу «відношення шансів» ми визначили, що чутливість вимірювання торсії за Ruwe дорівнює 0,7, специфічність вимірювання торсії за Ruwe — 0,83 (OR 11,67, ДІ 1,94–70,18), що свідчить про те, що шанс отримати збігання, вимірюючи торсію за Ruwe, в 11,67 раза більший, ніж за Ковалем, порівняно з інтраопераційними даними. Точно визначена величина торсії стегна за Ruwe забезпечує отримання істинних показників стану кульшового суглоба власним способом. Висновки. Власний спосіб забезпечує визначення об’єктивних клініко-рентгенограмометричних (діагностичних) показників у пацієнтів із патологією кульшового суглоба. При виконанні однієї рентгенограми можна визначити всі основні параметри кульшового суглоба (торсія стегна, ШДК, кут Віберга, індекс Реймерса, індекс вертикальної міграції, ацетабулярний кут, кут нахилу западини) і стандартизувати обстеження пацієнтів із дитячим церебральним паралічем, які підлягають скринінгу протягом всього періоду їх розвитку. Таким способом можна отримати рентгенограмометричні показники в пацієнтів із вираженими нервово-м’язовими розладами (ІІІ і ІV GMFCS).

Актуальность. Трудности диагностики, которые возникают при выборе лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подвывиха, вывиха и контрактур в тазобедренном суставе у пациентов с детским церебральным параличом, являются актуальным объектом исследований. Цель исследования: улучшить результаты диагностики патологии тазобедренного сустава путем установления объективных рентгенограммометрических показателей. Материалы и методы. Общее количество пациентов составило 20 (40 суставов): 10 мальчиков и 10 девочек, возраст которых колебался от 3 до 15 лет. Были прооперированы 16 суставов. Рентгенограммометрически определяли: шеечно-диафизарный угол (ШДУ) и торсию бедра проекционные и истинные по Ковалю (с помощью таблиц), ацетабулярный угол и угол наклона впадины (угол Шарпа). Клинически определяли торсии бедра по Ruwe. Интраоперационно определяли торсии собственным методом (патент № a200512793). Всех пациентов обследовали собственным методом (патент № 137567). Результаты. С помощью критерия Стьюдента для независимых выборок было проведено сравнение показателей тазобедренного сустава и обнаружены достоверные различия между ШДУ в стандартной укладке и ШДУ в укладке собственным методом (p < 0,05), а также между ШДУ в стандартной укладке и ШДУ истинным по Ковалю (p < 0,05). По критерию Фишера установлено, что торсия по Ruwe и торсия по Ковалю достоверно отличаются (p < 0,05): Fемп 1,87 > Fкр 1,7. С помощью метода «отношение шансов» мы определили, что чувствительность измерения торсии по Ruwe равняется 0,7, специфичность измерения торсии по Ruwe — 0,83 (OR 11,67, ДИ 1,94–70,18), что свидетельствует о том, что шанс получить совпадение, измеряя торсии по Ruwe, в 11,67 раза больше, чем по Ковалю, по сравнению с интраоперационными данными. Точно определенная величина торсии бедра по Ruwe обеспечивает получение истинных показателей состояния тазобедренного сустава собственным методом. Выводы. Собственный метод обеспечивает определение объективных клинико-рентгенограммометрических (диагностических) показателей у пациентов с патологией тазобедренного сустава. При выполнении одной рентгенограммы можно определить все основные параметры тазобед-ренного сустава (торсия бедра, ШДУ, угол Виберга, индекс Реймерса, индекс вертикальной миграции, ацетабулярный угол, угол наклона впадины) и стандартизировать обследования пациентов с детским церебральным параличом, которые подлежат скринингу в течение всего периода их развития. Таким способом можно получить рентгенограмму и метрические показатели у пациентов с выраженными нервно-мышечными расстройствами (III и IV GMFCS).

Background. The difficulties of diagnosis that arise when choosing therapeutic measures aimed at preventing sublu-xation, dislocation, and contractures of the hip joint in patients with cerebral palsy are a topical object of the research. The purpose was to improve the results of the diagnosis of the hip joint pathology by establishing objective radiographic parameters. Materials and methods. The total number of patients was 20 (40 joints), 10 boys and 10 girls aged 3 to 15 years. Sixteen joints were operated. Radiographically, we have determined neck-shaft angle and torsion of the thigh, projection and true according to Koval (using tables), acetabular angle, angle of inclination (Sharpe’s angle). Hip torsion was determined clinically according to Ruwe. Torsion was evaluated intraoperatively in our own way (patent No. a200512793). All patients were examined using our method (patent No. 137567). Results. Using the Student’s t-test for independent samples, the parameters of the hip joints were compared and significant differences were found between the neck-shaft angle in the standard position and the neck-shaft angle in our own position (p < 0.05), as well as between the neck-shaft angle in the standard position and the neck-shaft angle true according to Koval (p < 0.05). According to Fisher’s test, it was found that the torsion according to Ruwe and the torsion according to Koval are significantly different (p < 0.05): Femp 1.87 > Fkr 1.7. Using the method of odds ratio (OR), we determined that the sensitivity of torsion measurement by Ruwe was 0.7, the specificity of torsion measurement by Ruwe was 0.83 (OR = 11.67, confidence interval [1.94–70.18]) indicating that the chance of getting a coincidence by measuring torsion by Ruwe is 11.67 times higher than accor-ding to Koval, compared with intraoperative data. A well-defined amount of torsion of the thigh according to Ruwe provides true indicators of the hip joint using our own method. Conclusions. The own method provides the determination of objective clinical and radiographic (diagnostic) parameters in patients with patho-logy of the hip joint. When performing one roentgenogram, it is possible to define all basic parameters of the hip joint (torsion of the hip, neck-shaft angle, Wiberg’s angle, Reimers’ index, index of vertical migration, acetabular angle, angle of inclination) and to standardize examinations of patients with cerebral palsy who are subject to screening throughout the whole period of their development. In this way, you can get radiographic indicators of patients with severe neuromuscular disorders (Gross Motor Function Classification System levels III and IV).


Keywords

дитячий церебральний параліч; кульшовий суглоб; торсія стегна; шийково-діафізарний кут; рентгенограмометричні показники

детский церебральный паралич; тазобедренный сустав, торсия бедра; шеечно-диафизарный угол; рентгенограммометрические показатели

cerebral palsy; hip joint; hip torsion; neck-shaft angle; radiographic indicators


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Upadhyay S.S., Burwell R.G., Moulton A., Small P.G., Wallace W.A. Femoral anteversion in healthy children. Application of a new method using ultrasound. J. Anat. 1990 Apr. 169. 49-61. PMID: 2200768; PMCID: PMC1256956.
2. Ruwe P.A., Gage J.R., Ozonoff M.B., DeLuca P.A. Clinical determination of femoral anteversion. A comparison with established techniques. J. Bone Joint Surg. Am. 1992 Jul. 74(6). 820-830. PMID: 1634572.
3. Коваль Д.Е. Торсія стегнової кістки в нормі і при вродженому вивиху стегна [дисертація]. Київ: ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», 1965. 119. 186 с.
4. Гошко В.Ю., Науменко Н.О., Чеверда А.І., Яцуляк М.Б., Немеш М.М., винахідники; ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», патентовласник. Спосіб визначення клініко-рентгенограмометричних показників кульшового суглоба у пацієнтів з патологією кульшового суглоба. Патент України № 137567. 2019, жов. 25.
5. Гошко В.Ю., Дубравський В.В., винахідники; ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», патентовласник. Спосіб визначення величини кута торсії шийки стегнової кістки та пристрій для його здійснення. Патент України № a200512793. 2008, січ. 10. 
6. Chung C.Y., Lee K.M., Park M.S., Lee S.H., Choi I.H., Cho T.J. Validity and reliability of measuring femoral anteversion and neck-shaft angle in patients with cerebral palsy. J. Bone Joint Surg. Am. 2010 May. 92(5). 1195-1205. doi: 10.2106/JBJS.I.00688. PMID: 20439666.

Back to issue