Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 21, №3, 2020

Back to issue

Anatomical and biomechanical role of ligamentous apparatus in stabilization of the acromioclavicular joint

Authors: Бур’янов О.А.(1), Кваша В.П.(1), Марцьоха А.В.(1), Фам Д.К.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Вивихи акроміального кінця ключиці є доволі поширеним травматичним пошкодженням опорно-рухового апарату. Дане пошкодження становить 3–26,1 % від загальної кількості вивихів інших локалізацій і займає третє місце після вивихів плеча та передпліччя. Зустрічається переважно у чоловіків молодого, працездатного віку. Незадовільні результати лікування пацієнтів з вивихом акроміального кінця ключиці зумовлені цілою низкою чинників, однак найбільшу увагу варто приділяти складності анатомо-біомеханічних відношень анатомічних структур плечового пояса в забезпеченні рухів, насамперед у плечовому суглобі. Мета: визначити анатомо-біомеханічну значущість складових зв’язкового апарату у стабілізації акроміально-ключичного суглоба шляхом комп’ютерного моделювання. Матеріали та методи. Для побудови імітаційної моделі використовувався програмний пакет КОМПАС-3D, що дозволило отримати моделі ключиці та лопатки, максимально наближені до реальних, з урахуванням анатомічних особливостей. Результати. Шляхом комп’ютерного моделювання була визначена роль кожної зв’язки у стабілізації акроміально-ключичного суглоба. Подані розрахунки дозволяють зробити висновок, що функція lig. trapezoideum полягає в протидії зміщенню ключиці відносно лопатки доверху і вперед, в той час як lig. conoideum — доверху і назад. Висновки. Втрата жорсткості системою «ключиця — лопатка» при пошкодженні lig. coracoacromiale superior та inferior (8,5 Н/мм) є значно суттєвішою за таку при пошкодженні lig. conoideum і lig. trapezoideum (11,6 Н/мм). Функція lig. trapezoideum і lig. conoideum (lig. coracoclaviculare) у стабілізації акроміального кінця ключиці в горизонтальній площині є різною, що потрібно враховувати при розробці способів оперативних втручань, що спрямовані на відновлення цієї ділянки стабілізуючого комплексу акроміально-ключичного суглоба.

Актуальность. Вывихи акромиального конца ключицы являются довольно распространенным травматическим повреждением опорно-двигательного аппарата. Данное повреждение составляет 3–26,1 % от общего количества вывихов других локализаций и занимает третье место после вывихов плеча и предплечья. Встречается преимущественно у мужчин молодого, трудоспособного возраста. Неудовлетворительные результаты лечения пациентов с вывихом акромиального конца ключицы обусловлены рядом факторов, однако наибольшее внимание следует уделять сложности анатомо-биомеханических взаимоотношений анатомических структур плечевого пояса в обеспечении движений, прежде всего в плечевом суставе. Цель: определить анатомо-биомеханическую значимость составляющих связочного аппарата в стабилизации акромиально-ключичного сустава путем компьютерного моделирования. Материалы и методы. Для построения имитационной модели использовался программный пакет КОМПАС-3D, что позволило получить модели ключицы и лопатки, максимально приближенные к реальным, с учетом анатомических особенностей. Результаты. Путем компьютерного моделирования была определена роль каждой связки в стабилизации акромиально-ключичного сустава. Представленные расчеты позволяют сделать вывод, что функция lig. trapezoideum заключается в противодействии смещению ключицы относительно лопатки вверх и вперед, в то время как lig. conoideum — вверх и назад. Выводы. Потеря жесткости системой «ключица — лопатка» является значительно более существенной при повреждении lig. coracoacromiale superior и inferior (8,5 Н/мм), чем при повреждении lig. conoideum и lig. trapezoideum (11,6 Н/мм). Функция lig. trapezoideum и lig. conoideum (lig. coracoclaviculare) в стабилизации акромиального конца ключицы в горизонтальной плоскости является разной, что нужно учитывать при разработке способов оперативных вмешательств, направленных на восстановление данного участка стабилизирующего комплекса акромиально-ключичного сустава.

Background. Dislocations of the acromial end of the clavicle are quite common traumatic injuries of the locomotor apparatus. These injuries account for 3–26.1 % of total number of dislocations in other localizations and takes third place after shoulder and forearm dislocations. They occur predominantly among young men of working age. Unsatisfactory results in the treatment of patients with dislocation of the acromial end of the clavicle are driven by a range of factors; however, the greatest attention should be paid to the complexity of anatomical and biomechanical relationships of anatomical structures of shoulder girdle in providing movements, especially in the shoulder joint. The purpose: to determine anatomical and biomechanical importance of ligamentous apparatus components in stabilization of the acromioclavicular joint through computer simulation. Materials and methods. To build a simulation model, the KOMPAS-3D software package was used, which made it possible to obtain models of clavicle and scapula close to real ones, taking into account anatomical features. Results. Through computer simulation, the role of each ligament in stabilization of the acromioclavicular joint was determined. Presented calculations allow us to conclude that lig. trapezoideum function is counteract the displacement of the clavicle relatively to scapula up and forward, while lig. conoideum — up and back. Conclusions. Losing stiffness by the clavicle — scapula system is significantly more important with injury to lig. coracoacromiale superior and inferior (8.5 N/mm) than with injury to lig. conoideum and lig. trapezoideum (11.6 N/mm). The function of lig. trapezoideum and lig. conoideum (lig. coracoclaviculare) in the stabilization of the acromial end of the clavicle in horizontal plane is different, which should be taken into account when developing ways of operative interventions that are aimed at restoring this section of stabilizing complex of acromioclavicular joint.


Keywords

акроміально-ключичний суглоб; зв’язковий апарат; комп’ютерне моделювання

акромиально-ключичный сустав; связочный аппарат; компьютерное моделирование

acromioclavicular joint; ligamentous apparatus; computer simulation


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. М.: Медицина, 1967. Т. 1. 460 с.

2. Двойников С.И. Клинико-функциональные аспекты диагностики и лечения повреждений сухожильно-мышечного аппарата: автореф. дис… д-ра мед. наук. Самара, 1992. 23 с.

3. Забелин И.Н. Клинико-экспериментальное обоснование восстановления клювовидно-ключичной связки при повреждении акромиально-ключичного сустава: автореф. дис… канд. мед. наук. Запорожье, 2015. 168 с.

4. Кваша В.П. Хирургическое лечение вывихов акромиального конца ключицы: автореф. дис… канд. мед. наук. Киев, 1990. 144 с.

5. Обросов П.Н. Хирургия плечевого пояса. М.: Главнаука, 1930. 112 с.

6. Сорокин А.А. Тактика хирургического лечения вывихов акромиального конца ключицы.: дис… канд. мед. наук. М., 2008. 154 с.

7. Braun S., Martetcschlager F., Imhoff A.B. Acromioclavicular joint injuries and Reconstruction. Sports injuries: Prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation. Berlin: Springer, 2015. P. 1-12.

8. Breslow M.J., Jazrawi L.M., Berhstein A.D. et al. Treatment of acromio-claviculer joint separation: Suture or suture anchors? J. Shoulder Elbow Surg. 2002. Vol. 11. P. 225-229.

9. Hesseman M., Golzen L., Gehling H. et al. Reconstruction of complete acromioclavicular separations (Tossy III) using PDS-banding as augmentation: experiencein 64 cases. Acta Chir. Belg. 1995. Vol. 95. P. 147-151.

10. Lädermann A., Gueorguiev B., Stimec B. et al. Acromioclavicular joint reconstruction: a comparative biomechanical study of three techniques. J. of Shoulder and Elbow Surgery. 2013. Vol. 22, issue 2. P. 171-178.

11. Lom P. Akromioklavikularni disjunkce. Cast 1: Diagnostika a klasifikace. Rozh. Chir. 1988. Vol. 67. № 4. Р. 253-262.

12. Mohamed H.S. Midterm results on аcromioclavicular and Coracoclavicular reconstruction using nylon tape. Artroscopy. 2012. Vol. 28. № 8. P. 1050-1057.

13. Rosenorn M., Pedersen E.B. A comparison between conservative and operative Treatment of Acute Acromioclavicular dislocation. Acta Orthop. Scand. 1974. № 45. Р. 50-59.

14. Salter E.G. Jr., Nasca R.J., Shelley B.C. Anatomical оbservation on the acromioclavicular joint and suppoting ligamentis. Amer. J. Sport. Med. 1987. № 15. P.199-206.

15. Walz L., Salzmann G.M., Fabbro T. et al. The Anatomyc Reconstruction of Acromioclaviculer joint Dislocations Using 2 Tight — Rope Devices. A Biomechanical Stady. An. J. Sports Med. 2008. Vol. 36. № 12. P. 2398-2406.


Back to issue