Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 12, №4, 2011

Back to issue

До ювілею Г.В. Гайка

21 грудня відзначив свій славний ювілей — 75-річчя з дня народження та 51-шу річницю лікувальної, наукової та громадської діяльності — відомий учений ортопед-травматолог, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» Георгій Васильович Гайко.

Ще студентом Чернівецького медичного інституту Георгій Васильович проявляв великий інтерес до травматології і з великим захопленням поглиблював свої знання у студентському гуртку з цього напрямку. Після закінчення інсти­туту у 1960 році був направлений на роботу в Південно-Казах­стан­ську область, де пра­цював хірургом-трав­матологом. Тут він пройшов гідну про­фе­сій­ну школу, у дуже склад­них умовах надаючи допомогу хворим із над­звичайно тяжкими виробничими та побутовими травмами.

У 1964 році Геор­гій Васильович, уже досвідчений лі­кар, вступає до аспі­ран­ту­ри Київського ін­сти­туту ортопедії та травматології. У 1968 році успішно за­хи­щає кан­дидатську ди­сер­тацію з проблеми хі­рур­гічного лі­ку­вання на­слідків поліомієліту. За направленням МОЗ СРСР у 1975–1978 роках, уже будучи зрілим ортопедом-травматологом, працює в Алжирі, де очолює групу лікарів і керує ортопедо-травматологічним відділенням центрального шпиталю м. Алжир. За сумлінну працю нагороджений грамотою посольства СРСР в Алжирській Народній Демократичній Республіці. У 1984 році захистив докторську дисертацію з однієї з найскладніших проблем ортопедії — ускладнень та наслідків гематогенного остеомієліту дітей та підлітків. Надалі Георгій Васильович працював на посадах старшого наукового співробітника, завідувача клініки кістково-гнійної хірургії та клініки захворювань суглобів у дітей та підлітків, ученого секретаря інституту, заступника директора з наукової роботи, а з 1989 року — директора інституту. На цих посадах він займається вирішенням широкого кола наукових та практичних проблем. Завдяки особистим новаторським дослідженням ним запропоновано низку оригінальних методик та технологій реконструктивно-відновних оперативних втручань у хворих із наслідками поліомієліту та гематогенного остеомієліту дітей та підлітків, визначені причини виникнення та механізми розвитку ускладнень і їх негативних наслідків.

Займаючи посаду керівника установи, він роз­ши­рює та поглиблює наукові дослідження з проб­лем ортопедії та травматології. Ним отримано ори­гі­нальні експериментальні та клінічні дані стосовно функціональної перебу­до­ви кісток, перебігу ре­па­ративної регенерації кіст­ко­вої та хрящової тканини при застосуванні автогенних і алогенних кістково-хря­щових імплантатів, ста­біль­но-функціонального остео­синтезу при ре­кон­стук­тивно-відновних втру­чан­нях. Відомі його наукові пра­ці з питань природжених та набутих деформацій опорно-рухової системи, вродженого вивиху стег­на, дегенеративно-ди­стро­фіч­них уражень кісток і суглобів та планування на цій осно­ві ефективних заходів про­фі­лак­тики.

Г.В. Гайко — автор понад 500 наукових праць, у тому числі 8 мо­но­гра­фій, 9 довідників та по­сіб­ників, 10 винаходів, 11 патентів на корисну мо­дель, 18 раціоналізаторських пропозицій, 18 методичних рекомендацій та інформаційних листів. Під його ке­рів­ницт­вом підготовлено 7 докторів і 14 кандидатів медичних наук.

Сьогодні Георгій Васильович — відомий учений, висококваліфікований хірург ортопед-травматолог, визнаний у країні і світі: він є членом ученої ради МОЗ України, головою спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій, членом секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, членом атестаційних комісій МОЗ і НАМН України, членом редколегій 9 українських та двох зарубіжних наукових журналів, заступником голови земляцтва «Буковина» у м. Києві. Багато років був національним делегатом Міжнародного товариства ортопедів-травматологів (SІСОТ), є членом Американської академії ортопедів-хірургів (АООS).

Георгій Васильович охоплював великий обсяг громадської діяльності, продовжує її і дотепер: протягом 17 років був головним ортопедом-травматологом МОЗ України, 12 років — президентом Української асоціації ортопедів-травматологів, а зараз є її почесним президентом, був членом правління Всесоюзного товариства ортопедів-травматологів, членом Всесоюзної проблемної комісії МОЗ СРСР та проблемної комісії «Травматологія та ортопедія» при вченій раді МОЗ і НАМН України.

З високою відповідальністю ставився Георгій Васильович до проведення з’їздів ортопедів-травматологів України (XII–XV), які зазвичай проходили на високому організаційному рівні. Під його керівництвом проводились спільні міждержавні наукові конференції ортопедів-травматологів, ряд пленумів, тематичних конференцій, симпозіумів, він усіляко сприяв широкому впровадженню в лікувально-профілактичних закладах України сучасних методів металоостеосинтезу, реконструктивних операцій на суглобах, використанню ендоскопічних втручань. За його участі продовжує вдосконалюватися й широко впроваджуватися ендопротезування суглобів. Успішно функціонує Республіканський центр ендопротезування суглобів, відкрито його філіали в 5 обласних центрах України.

За сумлінну і багаторічну працю Георгія Васильовича нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, значком «Відмінник охорони здоров’я», медалями «Ветеран праці», «В пам’ять 1500-річчя Києва» та Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України.

За досягнення в науковій та громадській діяльності, вагомий внесок у розвиток лікувально-профілактичних заходів у галузі ортопедії-травматології Г.В. Гайка обрано членом-кореспондентом НАМН України.

Георгій Васильович продовжує наполегливо працювати і зараз. Науково-дослідний інститут, очолюваний ним, є одним із провідних закладів в Україні. Великий колектив інституту — це нові думки, і творчі пошуки, і актуальні дослідження, у ньому виховуються і зростають молоді медичні кадри.

Колектив Донецького науково-дослідного iнституту травматології сердечно вітає вас, Георгію Васильовичу, з ювілеєм і бажає міцного здоров’я, довгих років життя, творчої наснаги та всіляких гараздів.

Донецький національний медичний університет  ім. М. Горького
Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії ДонНМУ ім. М. Горького
Редакція журналу «Травма»Back to issue