Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №8, 2023

Повернутися до номеру

Застосування лазерної інтерстиційної термотерапії в лікуванні пацієнтів з еутиреоїдною формою вузлового зоба: моноцентрове проспективне дослідження

Автори: Товкай О.А., Паламарчук В.О., Козачук Є.С., Стоцька Л.В., Белемець Н.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Лазерна інтерстиційна термотерапія (ЛІТТ) є одним з найбільш ефективних та економічно виправданих методів першої лінії лікування пацієнтів з компресійним синдромом, значним косметичним дефектом та хворих, які категорично відмовляються від операції, або у випадку наявності протипоказань до її виконання. Мета роботи: проаналізувати безпосередні результати застосування ЛІТТ у пацієнтів з вузловим еутиреоїдним зобом. Матеріали та методи. Проаналізовано результати застосування ЛІТТ у 20 пацієнтів з еутиреоїдною формою вузлового зоба, цитологічним висновком — категорія 2 за Bethesda та солідною ехоструктурою у період 2021–2023 рр. Середній об’єм вузлів становив 0,67 (0,16; 1,39) см3. Використовували медичний GaAlAs діодний лазер VELAS II-30F. Відповідь вузла класифікували так: позитивний ефект — VRR ≥ 70 %; відсутній ефект — VRR 69–0 %, негативний ефект — VRR ≤ 0 %. Загальний термін спостереження становив від 1 до 24 місяців. Результати. Лінійний регресійний аналіз виявив, що зменшення остаточного об’єму після першого сеансу (0,37 (0,06; 0,9) см3) вірогідно залежить від початкового (0,67 (0,16; 1,39) см3), R2 = 0,955, р < 0,001. Позитивний ефект спостерігали лише у вузлах розмірами до 1,0 см3 (у середньому — 0,16 (0,085; 0,31) см3). Статистично значимого кореляційного зв’язку між ступенем ефекту та початковим об’ємом вузлів після першого сеансу не виявлено (r = –0,163, p = 0,49). Лінійний регресійний аналіз не показав наявності вірогідного зв’язку між остаточним об’ємом вузлів, остаточним VRR та характеристиками лазерного випромінювання (p > 0,05). Остаточний об’єм вузлів після другого сеансу був статистично значимо меншим порівняно з початковим (р = 0,007) та остаточним після першого сеансу (р = 0,028). Не встановлено статистично значимої різниці між частотою ефектів у пацієнтів, яким виконано тільки один сеанс ЛІТТ, та у пацієнтів після двох сеансів, χ2 = 2,14, р = 0,34. Лінійний регресійний аналіз не показав наявності вірогідного причинно-наслідкового зв’язку між цими показниками (R2 = 0,27, р = 0,12). Висновки. Лазерна інтерстиційна термотерапія є безпечним методом органозберігаючого лікування пацієнтів з еутиреоїдною формою вузлового зоба, що можна виконувати в абмулаторних умовах та який не призводить до порушення функції щитоподібної залози. Найбільш ефективним є застосування ЛІТТ при вузлах об’ємом до 1,0 см3. Застосування ЛІТТ на вузлах більше ніж 1,0 см3 не відповідає критеріям «технічного» успіху, але це не свідчить про загальну неефективність методу в цілому, оскільки об’єм вибірки був недостатнім. Для вищої валідності слід провести дослідження на більшій вибірці пацієнтів, що дозволить вірогідно оцінити ефективність методу та визначити чіткі критерії відбору пацієнтів для виконання цього втручання. Дослідження триває.

Background. Laser interstitial thermal therapy (LITT) is one of the most effective and economically justified methods, which is recommended as the first-line treatment for patients with compression syndrome, a significant cosmetic defect, and those who categorically refuse surgery or have contraindications to it. The purpose of the study was to analyze the short-term outcomes of LITT in patients with euthyroid nodular goiter. Materials and methods. The results of LITT were analyzed in 20 patients with euthyroid nodular goiter, Bethesda category II, and solid echostructure for 2021–2023. The average volume of nodules was 0.67 (0.16; 1.39) cm3. Medical GaAlAs diode laser VELAS II-30F was used. The response of the nodules was classified as positive effect if volume reduction rate (VRR) was above 70 %, absent with VRR 69–0 %, negative effect with VRR < 0 %. The total follow-up ranged from 1 to 24 months. Results. A linear regression analysis revealed that shrinkage of the final nodule volume after the first session (0.37 (0.06; 0.9) cm3) statistically significantly depended on the initial volume (0.67 (0.16; 1.39) cm3), R2 = 0.955, p < 0.001. A positive effect was observed only in nodules up to 1.0 cm3 (average of 0.16 (0.085; 0.31) cm3). Statistically significant correlation was not found after the first session between the effect and the initial nodule volume (r = –0.163, p = 0.49). A linear regression analysis showed the absence of statistically significant correlation between the final nodule volume, final VRR, and laser characteristics (p > 0.05). The final nodule volume after the second session decreased statistically significantly vs. initial one (p = 0.007) and vs. the final volume after the first session (p = 0.028). There was no statistically significant difference between the frequency of effect in patients after single LITT and in those with two sessions (χ2 = 2.14, p = 0.34). A linear regression analysis did not show statistically significant causal relationship between these indicators (R2 = 0.27, p = 0.12). Conclusions. Laser interstitial thermal therapy is a safe method of organ-preserving treatment in patients with the euthyroid nodular goiter, which can be performed on an outpatient basis and does not lead to thyroid dysfunction. LITT is the most effective with a volume nodule of up to 1.0 cm3. The use of LITT in nodules larger than 1.0 cm3 does not meet the criteria of technical “success” but this does not necessarily indicate the overall ineffectiveness since the sample volume was insufficient. For greater validity, a study should be conducted on a larger sample of patients, which will allow reliably assessing the effectiveness of the method and determining clear criteria of selecting patients for this intervention. The study is still in progress.


Ключові слова

щитоподібна залоза; вузловий еутиреоїдний зоб; лікування; лазерна інтерстиційна термотерапія

thyroid gland; euthyroid nodular goiter; treatment; laser interstitial thermal therapy


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Mu C., Ming X., Tian Y., Liu Y., Yao M., Ni Y., et al. Mapping global epidemiology of thyroid nodules among general population: A systematic review and meta-analysis. Front. Oncol. 2022 Nov 10. 12. 1029926. doi: 10.3389/fonc.2022.1029926. PMID: 36439513; PMCID: PMC9685339. 
 2. Durante C., Grani G., Lamartina L., Filetti S., Mandel S.J., Cooper D.S. The Diagnosis and Management of Thyroid Nodules: A Review. JAMA. 2018 Mar. 319(9). 914-924. doi: 10.1001/jama.2018.0898. Erratum in: JAMA. 2018 Apr 17. 319(15). 1622. PMID: 29509871.
 3. Alexander E.K., Cibas E.S. Diagnosis of thyroid nodules. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Jul. 10(7). 533-539. doi: 10.1016/S2213-8587(22)00101-2. PMID: 35752200.
 4. Haugen B.R., Alexander E.K., Bible K.C., Doherty G.M., Mandel S.J., Nikiforov Y.E., et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016 Jan. 26(1). 1-133. doi: 10.1089/thy.2015.0020. PMID: 26462967; PMCID: PMC4739132.
 5. Stan M.N., Papaleontiou M., Schmitz J.J., Castro M.R. Nonsurgical Management of Thyroid Nodules: The Role of Ablative Therapies. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2022 Apr 19. 107(5). 1417-1430. doi: 10.1210/clinem/dgab917. PMID: 34953163; PMCID: PMC9016471. 
 6. Wong R., Farrell S.G., Grossmann M. Thyroid nodules: diagnosis and management. Med. J. Aust. 2018 Jul 16. 209(2). 92-98. doi: 10.5694/mja17.01204. PMID: 29996756.
 7. Rossi E.D., Pantanowitz L., Raffaelli M., Fadda G. Overview of the Ultrasound Classification Systems in the Field of Thyroid Cytology. Cancers (Basel). 2021 Jun 23. 13(13). 3133. doi: 10.3390/cancers13133133. PMID: 34201557; PMCID: PMC8268099. 
 8. Baloch Z., LiVolsi V.A. The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytology (TBSRTC): From look-backs to look-ahead. Diagn. Cytopathol. 2020 Oct. 48(10). 862-866. doi: 10.1002/dc.24385. Epub 2020 Jan 30. PMID: 31999070.
 9. Durante C., Hegedüs L., Czarniecka A., Paschke R., Russ G., Schmitt F. et al. 2023 European Thyroid Association Clinical Practice Guidelines for thyroid nodule management. Eur. Thyroid J. 2023 Aug 14. 12(5). e230067. doi: 10.1530/ETJ-23-0067. PMID: 37358008; PMCID: PMC10448590.
 10. Jin S., Sugitani I. Narrative review of management of thyroid surgery complications. Gland. Surg. 2021 Mar. 10(3). 1135-1146. doi: 10.21037/gs-20-859. PMID: 33842257; PMCID: PMC8033047. 
 11. Papini E., Monpeyssen H., Frasoldati A., Hegedüs L. 2020 European Thyroid Association Clinical Practice Guideline for the Use of Image-Guided Ablation in Benign Thyroid Nodules. Eur. Thyroid J. 2020 Jul. 9(4). 172-185. doi: 10.1159/000508484. Epub 2020 Jun 8. PMID: 32903999; PMCID: PMC7445670.
 12. Mauri G., Pacella C.M., Papini E., Solbiati L., Goldberg S.N., Ahmed M., et al. Image-Guided Thyroid Ablation: Proposal for Standardization of Terminology and Reporting Criteria. Thyroid. 2019 May. 29(5). 611-618. doi: 10.1089/thy.2018.0604. Epub 2019 Apr 12. PMID: 30803397.
 13. Cibas E.S., Ali S.Z. The 2017 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. Thyroid. 2017 Nov. 27(11). 1341-1346. doi: 10.1089/thy.2017.0500. PMID: 29091573.
 14. Aratake Y., Kotani T., Tamura K., Araki Y., Kuribayashi T., Konoe K., et al. Dipeptidyl aminopeptidase IV staining of cytologic preparations to distinguish benign from malignant thyroid diseases. Am. J. Clin. Pathol. 1991 Sep. 96(3). 306-10. doi: 10.1093/ajcp/96.3.306. PMID: 1715126..
 15. Kim J.H., Baek J.H., Lim H.K., Ahn H.S., Baek S.M., Choi Y.J., et al.; Guideline Committee for the Korean Society of Thyroid Radiology (KSThR) and Korean Society of Radiology. 2017 Thyroid Radiofrequency Ablation Guideline: Korean Society of Thyroid Radiology. Korean J. Radiol. 2018 Jul-Aug. 19(4). 632-655. doi: 10.3348/kjr.2018.19.4.632. Epub 2018 Jun 14. PMID: 29962870; PMCID: PMC6005940.
 16. Cesareo R., Manfrini S., Pasqualini V., Ambrogi C., Sanson G., Gallo A., et al. Laser Ablation Versus Radiofrequency Ablation for Thyroid Nodules: 12-Month Results of a Randomized Trial (LARA II Study). J. Clin. Endocrinol. Metab. 2021 May 13. 106(6). 1692-1701. doi: 10.1210/clinem/dgab102. PMID: 33608728.
 17. Negro R., Greco G., Deandrea M., Rucco M., Trimboli P. Twelve-Month Volume Reduction Ratio Predicts Regrowth and Time to Regrowth in Thyroid Nodules Submitted to Laser Ablation: A 5-Year Follow-Up Retrospective Study. Korean J. Radiol. 2020 Jun. 21(6). 764-772. doi: 10.3348/kjr.2019.0798. PMID: 32410415; PMCID: PMC7231608.
 18. Papini E., Bizzarri G., Novizio R., Guglielmi R. Laser ablation for thyroid nodules has come to age — a review. Annals of Thyroid. 2023. 8. doi: 10.21037/aot-22-26. 
 19. Trimboli P., Castellana M., Sconfienza L.M., Virili C., Pescatori L.C., Cesareo R., et al. Efficacy of thermal ablation in benign non-functioning solid thyroid nodule: A systematic review and meta-analysis. Endocrine. 2020 Jan. 67(1). 35-43. doi: 10.1007/s12020-019-02019-3. Epub 2019 Jul 20. PMID: 31327158.
 20. Gambelunghe G., Stefanetti E., Avenia N., De Feo P. Percutaneous Ultrasound-Guided Laser Ablation of Benign Thyroid Nodu–les: Results of 10-Year Follow-Up in 171 Patients. J. Endocr. Soc. 2021 May 5. 5(7). bvab081. doi: 10.1210/jendso/bvab081. PMID: 34159286; PMCID: PMC8212682.

Повернутися до номеру