Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal Том 16, №7, 2020

Back to issue

Quality of life characteristics in multiple sclerosis patients depending on the type of pain syndrome

Authors: Боженко М.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Одним із синдромів, на який найчастіше скаржаться хворі на розсіяний склероз (РС), є больовий синдром, що у багатьох випадках залишається недооціненим як лікарями, так і хворими, проте значною мірою впливає на якість їх життя. Мета: оцінити характеристики якості життя хворих на РС залежно від типу больового синдрому. Матеріали та методи. Обстежено 104 хворих на РС, які мали скарги на біль протягом останнього місяця. У кожного пацієнта визначено тип больового синдрому, проведене опитування за допомогою стандартизованих опитувальників (Pain Detect, ВАШ, SF-36), після чого був проведений аналіз характеристик якості життя при різних типах болю. Результати. У хворих на РС з больовими синдромами низькі значення показників фізичного та психологічного компонента якості життя виявлені при всіх типах болю. Найпоширенішими типами больових синдромів були постійний біль у кінцівці/кінцівках, головний біль напруження, болючі тонічні спазми та біль при спастичності. Медіанні показники характеристики «біль» при всіх типах болю є нижчими за 50 %, що демонструє вплив болю на формування структури якості життя. Найнижчі значення психологічного компонента якості життя відзначались при больових синдромах, що характеризуються регулярним раптовим високоінтенсивним нападоподібним болем, а саме феномені Лермітта — 31,1 % [24,4; 45,9], мігрені — 31,7 % [29,5; 39,1] та болючих тонічних спазмах — 35,4 % [28,0; 40,2]. Найнижчі значення фізичного компонента якості життя відзначались при скелетно-м’язовому болі, індукованому постуральними аномаліями, — 25,4 % [24,8; 28,1]. Найнижчі значення серед характеристик якості життя мала характеристика «рольові обмеження через фізичні проблеми» — 9 з 11 типів болю мали серединне значення 0 %. Більшість показників шкал якості життя мали вищі значення у хворих з одним типом болю, ніж у хворих з 2–3 типами (р < 0,05). Так, серединне значення фізичного компонента здоров’я було вірогідно вищим на 18,8 % (р = 0,004) у хворих з одним типом болю, ніж у хворих з 2–3 типами. У психологічному компоненті різниця між групами становила 4 % (р = 0,05). Висновки. Больові синдроми, їх тип, характеристики, поєднання впливають на формування структури якості життя хворих на РС. Якісна корекція больових синдромів з урахуванням їх типу та характеристик є додатковим інструментом для покращення якості життя пацієнта з РС. Найнижчі значення психологічного компонента якості життя відзначались при больових синдромах, що характеризуються регулярним раптовим високоінтенсивним нападоподібним болем. Найнижче значення фізичного компонента якості життя було при скелетно-м’язовому болі, індукованому постуральними аномаліями. Присутність у хворого на РС кількох типів болю більшою мірою впливає на фізичний компонент якості життя.

Актуальность. Одним из синдромов, на который чаще всего жалуются больные рассеянным склерозом (РС), является болевой синдром, который во многих случаях остается недооцененным как врачами, так и больными, однако в значительной степени влияет на качество их жизни. Цель: оценить характеристики качества жизни больных РС в зависимости от типа болевого синдрома. Материалы и методы. Обследовали 104 больных РС, которые имели жалобы на боль в течение последнего месяца. У каждого пациента определен тип болевого синдрома, проведен опрос с помощью стандартизированных опросников (Pain Detect, ВАШ, SF-36), после чего был проведен анализ характеристик качества жизни при различных типах боли. Результаты. У больных РС с болевыми синдромами низкие значения показателей физического и психологического компонента качества жизни обнаружены при всех типах боли. Частыми типами болевых синдромов были постоянные боли в конечности/конечностях, головная боль напряжения, болезненные тонические спазмы, боль при спастичности. Медианные показатели характеристики «боль» при всех типах боли были ниже 50 %, что демонстрирует влияние боли на формирование структуры качества жизни. Наиболее низкие значения психологического компонента качества жизни отмечались при болевых синдромах, характеризующихся регулярной внезапной высокоинтенсивной приступообразной болью, а именно феномене Лермитта — 31,1 % [24,4; 45,9], мигрени — 31,7 % [29,5; 39,1] и болезненных тонических спазмах — 35,4 % [28,0; 40,2]. Наиболее низкое значение физического компонента качества жизни было при скелетно-мышечной боли, индуцированной постуральными аномалиями, — 25,4 % [24,8; 28,1]. Наиболее низкое значение среди характеристик качества жизни имела характеристика «ролевые ограничения в связи с физическими проблемами» — 9 из 11 типов боли имели срединное значение 0 %. Большинство показателей шкал качества жизни имели более высокие значения у больных с одним типом боли, чем у больных с 2–3 типами (р < 0,05). Так, срединное значение физического компонента здоровья было достоверно выше на 18,8 % (р = 0,004) у больных с одним типом боли, чем у больных с 2–3 типами. В психологическом компоненте разница между группами составила 4 % (р = 0,05). Выводы. Болевые синдромы, их тип, характеристики, сочетание влияют на формирование структуры качества жизни больных РС. Адекватная коррекция болевых синдромов с учетом их типа и характеристик является дополнительным инструментом для улучшения качества жизни пациентов с РС. Наиболее низкие значения психологического компонента качества жизни отмечались при болевых синдромах, характеризующихся регулярной внезапной высокоинтенсивной приступообразной болью. Наиболее низкое значение физического компонента качества жизни было при скелетно-мышечной боли, индуцированной постуральными аномалиями. Наличие у больного РС нескольких типов боли в большей степени влияет на физический компонент качества жизни.

Background. Pain is one of the syndromes people with multiple sclerosis (MS) most often complained of. In many cases, pain remains underestimated by both doctors and patients, however, significantly affects patient’s quality of life. The purpose was to evaluate the quality of life characteristics in MS patients depending on the type of pain syndrome. Materials and methods. One hundred and four patients with MS who had complaints of pain during the previous month were examined. Each person was diagnosed with a type of pain syndrome. Then a survey was conducted using standardized questionnaires (Pain Detect, VAS, SF-36) and analysis of the quality of life characteristics of patients with different types of pain was carried out. Results. In MS patients with pain syndromes, low values of physical and psychological components of the quality of life were found in all types of pain. The most common types of pain syndromes were ongoing extremity pain, tension-type headache, painful tonic spasms and spasticity pain. The median indicators of the “Pain” characteristic were below 50 % in all types of pain, which demonstrates the impact of pain on the formation of the quality of life. The lowest values of the psychological component of the quality of life were in pain syndromes characterized by regular sudden high-intensity paroxysmal pain, namely Lhermitt’s phenomenon — 31.1 % [24.4; 45.9], migraine — 31.7 % [29.5; 39.1] and painful tonic spasms — 35.4 % [28.0; 40.2]. The lowest values of the physical component of the quality of life were in musculoskeletal pain induced by postural abnormalities — 25.4 % [24.8; 28.1]. The lowest value among the characteristics of the quality of life was in “Role limitations due to physical problems” characteristic — 9 out of 11 types of pain had a mean value of 0 %. Most quality of life scale indicators had higher values in patients with one type of pain than in people with 2–3 types of pain (p < 0.05). Thus, the mean value of the physical component of health was proved to be higher by 18.8 % (p = 0.004) in patients with one type of pain than in those with 2–3 types. In the psychological component, the difference between the groups was 4 % (p = 0.05). Conclusions. Pain syndromes, their type, characteristics and combination affect formation of the quality of life structure in people with MS. Adequate correction of pain syndromes, taking into account their type and characteristics, is an additional tool to improve the quality of life in patients with MS. Lowest values of the psychological component of the quality of life were found in pain syndromes, which are characterized by regular sudden high-intensity paroxysmal pain. The lowest value of the physical component of the quality of life was in patients with musculoskeletal pain induced by postural abnormalities. The presence of several types of pain in a patient with MS has a greater impact on the physical component of the quality of life.


Keywords

розсіяний склероз; біль; якість життя

рассеянный склероз; боль; качество жизни

multiple sclerosis; pain; quality of life


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Kratz A.L. et al. How Do Pain, Fatigue, Depressive, and Cognitive Symptoms Relate to Well-Being and Social and Physical Functioning in the Daily Lives of Individuals With Multiple Sclerosis? Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2017. Vol. 98. Issue 11. P. 2160-2166. Doi: https://doi.org/10.1016/j.apmr.2017.07.004.
2. Berkowitz A.L. Global perspectives. Neurology. 2014. Vol. 82. Issue 16. P. 1463-1464. Doi: https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000000338.
3. Foley P.L. et al. Prevalence and natural history of pain in adults with multiple sclerosis: Systematic review and meta-analysis. Pain. 2013. Vol. 154. Issue 5. P. 632-642. Doi: https://doi.org/10.1016/j.pain.2012.12.002.
4. Heitmann H. et al. Longitudinal prevalence and determinants of pain in multiple sclerosis: results from the German National Multiple Sclerosis Cohort study. Pain. 2020. Vol. 161. Issue 4. P. 787-796. Doi: https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001767.
5. Karamyan A., Sellner J. Journal Club: Effect of comorbidity on mortality in multiple sclerosis. Neurology. 2016. Vol. 86. Issue 22. 
P. e228-e230. Doi: https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000002718.
6. Barin L. et al. The disease burden of Multiple Sclerosis from the individual and population perspective: Which symptoms matter most? Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2018. Vol. 25. P. 112-121. Doi: https://doi.org/10.1016/j.msard.2018.07.013.
7. Truini A. et al. A mechanism-based classification of pain in multiple sclerosis. Journal Neurology. 2013. Vol. 260. Issue 2. P. 351-367.
8. Nehrych O.I. et al. The Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire-19: validation and adaptation for Ukrainian population. International Neurological Journal. 2019. Vol. 0. Issue 5.107. P. 19-25. Doi: https://doi.org/10.22141/2224-0713.5.107.2019.176702.
9. Algahtani H.A. et al. Quality of life among multiple sclerosis patients in Saudi Arabia. Neurosciences. 2017. Vol. 22. Issue 4. P. 261-266. Doi: https://doi.org/10.17712/nsj.2017.4.20170273. 
10. Ysrraelit M.C. et al. Quality of life assessment in multiple sclerosis: Different perception between patients and neurologists. Frontiers in Neurology. 2018. Vol. 8. Issue JAN. P. 1-6. Doi: https://doi.org/10.3389/fneur.2017.00729. 
11. Nick S.T. et al. Multiple sclerosis and pain. Neurological Research. 2012. Vol. 34. P. 829-841. Doi: https://doi.org/10.1179/1743132812Y.0000000082. 
12. Bozhenko M., Bozhenko N., Nehrych T. Features of trigeminal neuralgia in multiple sclerosis patients. Journal of the Neurological Sciences. 2019. Vol. 405. P. 286-287. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jns.2019.10.1361. 
13. Kobelt G. et al. The burden of multiple sclerosis 2015: Methods of data collection, assessment and analysis of costs, quality of life and symptoms. Multiple Sclerosis Journal. 2017. Vol. 23. Issue 2 (suppl.). P. 4-16. Doi: https://doi.org/10.1177/1352458517708097.

Back to issue