Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal Том 16, №7, 2020

Back to issue

Features of pathogenesis and early diagnostic criteria of hypoxic-ischemic brain injury in newborns (part 1)

Authors: Мартинюк В.Ю.(1), Швейкіна В.Б.(2), Знаменська Т.К.(2), Нікуліна Л.І.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України імені академіка О.М. Лук’янової», м. Київ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Стаття присвячена актуальній проблемі неонатології та дитячої неврології — питанню ранньої діагностики перинатального ушкодження головного мозку гіпоксично-ішемічного генезу в новонароджених, ­зокрема передчасно народжених дітей. У роботі проаналізовано наукову літературу про механізми перинатального ушкодження головного мозку гіпоксично-ішемічного генезу. Наведені нові дані про особливості функціонування, ушкодження, а також про механізми загибелі клітин нейронального і гліального походження в мозку, що розвивається. Показано, що в реалізації механізму ушкодження клітин головного мозку беруть участь ексайтотоксичність, окиснювальний стрес й асептичне запалення, у результаті яких клітини гинуть шляхом некрозу і патологічного апоптозу. Підкреслено, що в незрілій нейрональній тканині загибель нейронів перебігає не тільки вищезазначеними шляхами, але й за комбінованим некротично-апоптозним (некроптозний) механізмом. Проаналізовано особливості функціонування глутаматних рецепторів у мозку, що розвивається. Наведено дані з літератури про те, що вищезазначені патогенетичні механізми на фоні особливостей функціонування мітохондрій у мозку, що розвивається, призводять до дебюту патологічного апоптозу. Визначено, що найбільш перспективним у ранній діагностиці гіпоксично-ішемічного ушкодження центральної нервової системи в новонароджених дітей, зокрема передчасно народжених, є вивчення рівня нейроспецифічних білків та антитіл до них, а також білків, пов’язаних із плазматичною мембраною клітин, зокрема клітин мозку — молекул міжклітинної адгезії. У статті проаналізовано роль маркерів нейрональної та гліальної природи, зокрема гліофібрилярно-кислого протеїну (GFAP), убіквітин-С-кінцевої гідролази L1 (UCHL1), основного білка мієліну (MBP), з урахуванням ролі прозапальних цитокінів у механізмах ушкодження клітин мозку, що розвивається. Показана роль мембранного білка ендотеліоцитів мозкових капілярів (молекули міжклітинної адгезії 1 — sICAM-1) як одного з маркерів ушкодження клітин гематоенцефалічного бар’єра при різних патологічних процесах, зокрема гіпоксії й ішемії.

Статья посвящена актуальной проблеме неонатологии и детской неврологии — вопросу ранней диагностики перинатального повреждения головного мозга гипоксически-ишемического генеза у новорожденных, в частности преждевременно рожденных детей. В работе проанализирована научная литература o механизмах перинатального повреждения головного мозга гипоксически-ишемического генеза. Представлены новые данные об особенностях функционирования, повреждения, а также о механизмах гибели клеток нейронального и глиального происхождения в развивающемся мозге. Показано, что в реализации механизма повреждения клеток головного мозга участвуют эксайтотоксичность, окислительный стресс и асептическое воспаление, в результате которых клетки гибнут путем некроза и патологического апоптоза. Подчеркнуто, что в незрелой нейрональной ткани гибель нейронов протекает не только вышеуказанными путями, но и по комбинированному некротически-апоптозному (некроптозный) механизму. Проанализированы особенности функционирования глутаматных рецепторов в развивающемся мозге. Приведены данные литературы о том, что выше-описанные патологические механизмы на фоне особенностей функционирования митохондрий развивающегося мозга приводят к дебюту патологического апоптоза. Определено, что наиболее перспективным в ранней диагностике гипоксически-ишемического повреждения центральной нервной системы у новорожденных детей, в частности преждевременно рожденных, является изучение уровня нейроспецифических белков и антител к ним, а также белков, связанных с плазматической мембраной клеток, в частности клеток мозга — молекул межклеточной адгезии. В статье проанализирована роль маркеров нейрональной и глиальной природы, в частности глиофибриллярно-кислого протеина (GFAP), убиквитин-С-концевой гидролазы L1 (UCHL1), основного белка миелина (MBP), с учетом роли провоспалительных цитокинов в механизмах повреждения клеток развивающегося мозга. Показана роль мембранного белка эндотелиоцитов мозговых капиляров (молекулы межклеточной адгезии 1 — sICAM-1) как одного из маркеров повреждения клеток гематоэнцефалического барьера при различных патологических процессах, в частности гипоксии и ишемии.

The article deals with the current problem of neonatology and pediatric neurology — the issues of early diagnosis of perinatal hypoxic-ischemic brain injury in newborns, particularly, in prematurely born children. The work considers modern literature data on the mechanisms of hypoxic-ischemic perinatal brain damage. New data on the functioning, injury, as well as the mechanism of cell death of neuronal and glial origin in the developing brain are presented. It was shown that excitotoxicity (glutamatergic system), oxidative stress and aseptic inflammation are involved in the realization of this mechanism, the final result of which is cell death by necrosis and pathological apoptosis. It was emphasized that in immature neuronal tissue, the death of neurons occurs not only by the above paths, but also due to the combined necrotic-apoptotic (necroptotic) mechanism. The ambiguous role of glutamate receptors in the developing brain is analyzed. Literature data are presented that excitotoxicity, oxidative stress and inflammation against the background of peculiarities mitochondrial functio-ning in the brain lead to the onset of pathological apoptosis. It has been determined that the most promising in the early diagnosis of hypoxic-ischemic damage to the central nervous system in newborns, in particular premature babies, is the study of the level of neuron-specific proteins and antibodies to them, as well as proteins associated with the plasma membrane — intercellular adhesion molecules. The article analyzes the role of neuronal and glial markers, in particular glial fibrillary acidic protein, ubiquitin C-terminal hydrolase L1, myelin basic protein, as well as the role of pro-inflammatory cytokines in the mechanisms of damage to cells of the developing brain. The role of the membrane protein of cerebral capillary endotheliocytes, an intercellular adhesion mole-cule 1, as one of the markers of damage to the blood-brain barrier cells in various pathological processes, in particular hypoxia and ischemia, was determined.


Keywords

новонароджений; головний мозок; гіпоксія; нейроспецифічні білки; огляд

новорожденный; головной мозг; гипоксия; нейроспецифические белки; обзор

newborn; brain; hypoxia; neuron-specific proteins; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г. та ін. Стан здоров’я дитячого населення — майбутнє країни (частина 2). Здоровье ребенка. 2018. Т. 13(2). С. 142-52. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2018_13_2_3.
2. Голосная Г.С., Петрухин А.С., Красильщикова Т.М. и др. Взаимодействие нейротрофических и проапоптотических факторов в патогенезе гипоксического поражения головного мозга у новорожденных. Педиатрия. 2010. Т. 89(1). С. 20-25. 
3. Євтушенко С.К. и соавт. Неврология раннего детского возраста. Киев: Издательский дом «Заславский», 2016. 288 с.
4. Знаменська Т.К., Воробйова О.В., Дубініна Т.Ю. Стратегічні напрямки реконструкції системи охорони здоров’я новонароджених та дітей України. Соціальна педіатрія та реабілітологія. 2018. № 1–2(13–14). С. 7-14. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nkhpm_2017_7_4_3.
5. Кирилова Л.Г., Мартиненко Я.А. Сучасні аспекти патогенезу ураження головного мозку в дітей, котрі народилися з екстремально низькою масою тіла. Перинатологія і педіатрія. 2015. № 4. С. 64-68. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/perynatology_2015_4_14.
6. Мартинюк В.Ю. Метаболічна енцефалопатія, як один з факторів, що обумовлюють формування інвалідізації у дітей. Український медичний вісник психоневрології. Харків, 1995. Т. ІІІ. 2(6). С. 363-365.
7. Моісеєнко Р.О., Гойда Н.Г., Дудіна О.О. Дитяча інвалідність та питання розбудови системи медико-соціальної реабілітації дітей в Україні. Соціальна педіатрія та реабілітологія. 2018. № 3–4 (15-16). С. 10-19.
8. Пальчик А.Б., Шабалов Н.П. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных. 4-е изд., испр. и доп. Москва: МЕДпресс-информ, 2013. 288 с. 
9. Семенова К.А. Восстановительное лечение детей с перинатальными поражениями нервной системы и детским церебральным параличом. Москва: Закон и порядок, 2007. 616 с.
10. Abukahma A.F., Mousa A.Y., Stone P.A. Shunting during carotid endarterectormy. J. Vasc. Surg. 2011. Nov. 54(5). 1502-1510. DOI: 10.1016/j.jvs.2011.06.020. PMID: 21906905.
11. Allen K.A., Brandon D.H. Hypoxic ischemic encephalopathy: pathophysiology and experimental treatments. Newborn Infant Nurs. Rev. 2011. Sep 1. 11(3). 125-133. DOI: 10.1053/j.nainr.2011.07.004. PMCID: PMC3171747. NIHMSID: NIHMS310162. PMID: 21927583.
12. Auten R.L., Dovits J.M. Oxygen toxicity and reactive oxygen specils:the devil is in the details. Pediatr. Res. 2009 Aug. 66(2). 121-127. DOI: 10.1203/PDR.0b013e3181a9eafb. PMID: 19390491.
13. Azzopardi D., Wyatt J.S., Cady E.B. et al. Prognosis of newborn infants with hypoxic-ischemic brain injury assessed by phosphorus magnetic resonance spectroscopy. Pediatr. Res. 1989. 25(5). 445-451. DOI: 10.1203/00006450-198905000-00004. PMID: 2717259.
14. Bano S., Chaudhary V., Garga U. C. Neonatal Hypoxic-ischemic Encephalopathy: A Radiological Review. J. Pediatr. Neurosci. 2017. Jan-Mar. 12(1). 1-6. DOI: 10.4103/1817-1745.205646. PMID: 28553370. PMCID: PMC5437770.
15. Baptiste-Roberts К., Salafia C.M., Nicholson W.K., Duggan A., Wang N.Y., Brancati F.L. Maternal risk factors for abnormal placental growth: the national collaborative perinatal project. BMC Pregnancy Childbirth. 2008. Sep. 8. 44. DOI: 10.1186/1471-2393-8-44. PMID: 18811957. PMCID: PMC2564930.
16. D. L. Neurotrophic factors: important regulators of nociceptive function. Neuroscientist. 2000. 7(1). 13-17. DOI: 10.1177/107385840100700105. PMID: 11486340. 
17. Blomgren K., Hagberg H. Free radicals, mitochondria, and hypoxia-ischemia in the developing brain. Free Radic. Biol. Med. 2006. Feb 1.40(3). 388-397. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2005.08.040. PMID: 16443153.
18. Borovski D., Czuba B., Włoch A., Czuba B., Włoch A. еt аl. Doppler assessment of the fetal asphyxia in pregnancies complicated by gestational hypertension and intrauterine gronth retardation. Gynecol. Pol. 2006. Mar. 77(3). 184-189. PMID: 16871835.
19. Calcerrada P., Peluffo G., Radi R. Nitric oxide-derived oxidants with a focus on peroxynitrite: molecular targets, cellular responses and therapeutic implications. Curr. Pharm. Des. 2011. Dec. 17(35). 3905-3932. DOI: 10.2174/138161211798357719. PMID: 21933142.
20. Chalak L.F. Inflammatory Biomarkers of Birth Asphyxia. Clin. Perinatol. 2016. Sep. 43(3). 501-510. DOI: 10.1016/j.clp.2016.04.008. PMID: 27524450. PMCID: PMC6170165.
21. Chaparro-Huerta V., Flores-Soto M.E., Merin Sigala M.E. et al. Proinflammatory Cytokines, Enolase and S-100 as Early Biochemical Indicators of Hypoxic-Ischemic Encephalopathy Following Perinatal Asphyxia in Newborns. Pediatr. Neonatol. 2017. Feb. 58(1). 70-76. DOI: 10.1016/j.pedneo.2016.05.001. PMID: 27522459.
22. Cotten C.M., Shankaran S. Hypothermia for hypoxic-ischemic encephalopathy. Expert Rev. Obstet. Gynecol. 2010. 5(2). 227-239. DOI: 10.1586/eog.10.7. 
23. De Menezes M. S. Hypoxic-ischemic brain injury in the newborn. 2006. URL: http://emedicine.medscape.com/article/1183351 (дата обращения: 20.05.2011). 
24. Deev R.V., Bilyalov A.I., Zhampeisov T.M. Modern ideas about cell death. Genes & Cells. 2018. XIII(1). 6-19. DOI: 10.23868/201805001.
25. Dixon B.J., Reis C., Ho W.M. et al. Neuroprotective strategies after neonatal hypoxic ischemic encephalopathy. Int. J. Mol. Sci. 2015. Sep. 16(9). 22368-22401. DOI: 10.3390/ijms160922368. PMID: 26389893. PMCID: PMC4613313.
26. Douglas-Escobar M., Weiss M.D. Hypoxic-ischemic encephalopathy: а review for the clinician. JAMA Pediatr. 2015. Apr. 169(4). 397-403. DOI: 10.1001/jamape diatrics.2014.3269. PMID: 25685948.
27. Eslamian L., Tooba K. Doppler findings in intrapartum fetal distress. Acta Med. Iran. 2011. 49(8). 547-550. PMID: 22009812.
28. Esposito E., Cuzzocrea S. Antiinflammatory activity of melatonin in central nervous system. Curr. Neuropharmacol. 2010. Sep. 8(3). 228-242. DOI: 10.2174/157015910792246155. PMID: 21358973. PMCID: PMC3001216.
29. Ferriero D.M. Neonatal brain injury. N. Engl. J. Med. 2004. Nov. 4. 351(19). 1985-95. DOI: 10.1056/NEJMra041996. PMID: 15525724.
30. Fleiss B., Gressens P. Tertiary mechanisms of brain damage: a new hope for treatment of cerebral palsy. Lancet Neurol. 2012. 11(6). 556-566. DOI: 10.1016/s1474-4422(12)70058-3.
31. Gerner G.J., Burton V.J., Poretti A. et al. Transfontanellar duplex brain ultrasonography resistive indices as a prognostic tool in neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy before and after treatment with therapeutic hypothermia. J. Perinatol. 2016. Mar. 36(3). 202-206. DOI: 10.1038/jp.2015.169. PMID: 26609871. PMCID: PMC4767581.
32. Graham E.M., Burd I., Everett A.D., Northington F.J. Blood Biomarkers for Evaluation of Perinatal Encephalopathy. Front. Pharmacol. 2016. Jul. 13(7). 196. DOI: 10.3389/fphar.2016.00196. PMID: 27468268. PMCID: PMC4942457.
33. Grow J., Barks J. D. Pathogenesis of hypoxic-ischemic cerebral injury in the term infant: current concepts. Clin. Perinatol. 2002. Dec. 29(4). 585-602. DOI: 10.1016/s0095-5108(02)00059-3. PMID: 12516737.
34. Hassell K.J., Ezzati M., Alonso-Alconada D. et al. New horizons for newborn brain protection: enhancing endogenous neuroprotection. Arch. Dis. Child Fetal. Neonatal Ed. 2015. 100(6). 541-552. DOI: 10.1136/archdischild-2014-306284.
35. Hill C.A., Fitch R.H. Sex differences in mechanisms and outcome of neonatal hypoxia-ischemia in rodent models: implications for sex-specific neuroprotection in clinical neonatal practice. Neurol. Res. Int. 2012. 2012. 867531. DOI: 10.1155/2012/867531. PMID: 22474588. PMCID: PMC3306914.
36. Ioroi T., Yonetani M., Nakamura H. Effects of hypoxia and reoxygenation on nitric oxide production and cerebral blood flow in developing rat striatum. Pediatr. Res. 1998. Jun. 43(6). 733-737. DOI: 10.1203/00006450-199806000-00004. PMID: 9621981.
37. Iwata O., Iwata S., Thornton J.S. et al. Therapeutic time window duration decreases with increasing severity of cerebral hypoxia-ischaemia under normothermia and delayed hypothermia in newborn piglets. Brain Res. 2007. Jun. 18(1154). 173-180. DOI: 10.1016/j.brainres.2007.03.083. PMID: 17475224.
38. Jacobs S.E., Berg M., Hunt R., Tarnow-Mordi W.O., Inder T.E., Davis P.G. Cooling for newborns with hypoxic ischaemic encephalopathy. Cochrane Database Syst. Rev. 2013. Jan. 31(1). CD003311. DOI: 10.1002/14651858.CD003311.pub3. PMID: 23440789. PMCID: PMC7003568.
39. Jandova K., Riljak V., Maresova D. et al. Ascorbic acid and alpha-tocopherol protect age-dependently from hypoxia-induced changes of cortical excitability in developing rats. Neuro Endocrinol. Lett. 2012. 33(5). 530-535. PMID: 23090272. 
40. Jou M.J., Peng T.I., Yu P.Z. еt al. Melatonin protects against common deletion of mitochondrial DNA-augmented mitochondrial oxidative stress and apoptosis. J. Pineal. Res. 2007. Nov. 43(4). 389-403. DOI: 10.1111/j.1600-079X.2007.00490.x. PMID: 17910608.
41. Juul S.E., Ferriero D.M. Pharmacologic neuroprotective strategies in neonatal brain injury. Clin. Perinatol. 2014. 41. 119-131. DOI: 10.1016/j.clp.2013.09.004. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].
42. Kaandorp J.J., Benders M.J., Schuit E. et al. Maternal allopurinol administration during suspected fetal hypoxia: a novel neuroprotective intervention? A multicentrerandomised placebo controlled trial. Arch. Dis. Child Fetal. Neonatal. Ed. 2015. May. 100(3). 216-223. DOI: 10.1136/archdischild-2014-306769. PMID: 25512466.
43. Kawakami M., Sekiguchi M., Sato K., Kozaki S., Takahashi M. Erythropoietin receptor-mediated inhibition of exocytotic glutamate release confers neuroprotection during chemical ischemia. J. Biol. Chem. 2001. Oct. 276(42). 39469-39475. DOI: 10.1074/jbc.M105832200. PMID: 11504731.
44. Koh S., Tibayan F.D., Simpson J.N., Jensen F.E. NBQX or topiramate treatment after perinatal hypoxia-induced seizures prevents later increases in seizure-induced neuronal injury. Epilepsia. 2004. Jun. 45(6). 569-575. DOI: 10.1111/j.0013-9580.2004.69103.x. PMID: 15144420. PMID: 15144420.
45. Kohmura E., Yamada K., Hayakawa T., Kinoshita А. Neurotoxicity caused by glutamate after subcritical hypoxia is prevented by 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione (CNQX): an in vitro study using rat hippocampal neurons. Neurosci. Lett. 1991. Jan. 121(1–2).  159-162. https://DOI.org/10.1016/0304-3940(91)90674-I.
46. Kumral A., Gonenc S., Acikgoz O. et al. Erythropoietin increases glutathione peroxidase enzyme activity and decreases lipid peroxidation levels in hypoxicischemic brain injury in neonatal rats. Biol. Neonate. 2005. 87(1). 15-18. DOI: 10.1159/000080490. PMID: 15334031.
47. Lai M.C., Yang S.N. Perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy. J. Biomed. Biotechnol. 2011. 609813. DOI: 10.1155/2011/609813. PMID: 21197402. PMCID: PMC3010686. 
48. Lapchak P.A., Zivin J.A. Ebselen, a seleno-organic antioxidant, is neuroprotective after embolic strokes in rabbits: synergism with low-dose tissue plasminogen activator. Stroke. 2003. Aug. 34(8). 2013-2018. DOI: 10.1161/01.STR.0000081223.74129.04. PMID: 12855833.
49. Lin C.Y., Tsai P.S., Hung Y.C. et al. L-type calcium channels are involved in mediating the anti-inflammatory effects of magnesium sulphate. Br. J. Anaesth. 2010. Jan. 104(1). 44-51. DOI: 10.1093/bja/aep336. PMID: 19933511.
50. Martyniuk V. Critical condition as a nonspecific causal factor of developmental disorders of nervous system. European Journal of Paediatric Neurology. 1999. 3. ISSUE 6. 40. DOI: 10.1016/S1090-3798(99)91091-7. 
51. Matute C., Alberdi E., Domercq M. еt al. Excitotoxic da-mage to white matter. J. Anat. 2007. Jun. 210(6). 693-702. DOI: 10.1111/j.1469-7580.2007.00733.x. PMCID: PMC2375761. PMID: 17504270.
52. McQuillen P.S., Ferriero D.M. Selective vulnerability in the developing central nervous system. Pediatr. Neurol. 2004. Apr. 30(4). 227-235. DOI: 10.1016/j.pediatrneurol.2003.10.001. PMID: 15087099.
53. McRae A., Gilland E., Bona E. еt al. Microglia activation after neonatal hypoxic-ischemia. Brain. Res. Dev. Brain. Res. 1995. Feb. 84(2). 245-252. DOI: 10.1016/0165-3806(94)00177-2. PMID: 7743644. 
54. Morley P., Hogan M. J., Hakim A. M. Calcium-mediated mechanisms of ischemic injury and protection. Brain Pathol. 1994. 4(1). 37-47. DOI: 10.1111/j.1750-3639.1994.tb00809.x. PMID: 8025702.
55. Ogihara T., Hirano K., Ogihara H. еt al. Non-protein-bound transition metals and hydroxyl radical generation in cerebrospinal fluid of newborn infants with hypoxic ischemic encephalopathy. Pediatr. Res. 2003. 53(4). 594-599. DOI: 10.1203/01.PDR.0000054685.87405.59.
56. Palmer C., Roberts R.L., Young P.I. Timing of neutrophil depletion influences long-term neuroprotection in neonatal rat hypoxic-ischemic brain injury. Pediatr. Res. 2004. 55(4). 549-556. DOI: 10.1203/01.PDR.0000113546.03897.FC. PMID: 14739365. 
57. Perlman J. M. Brain injury in the term infant. Semin. Perinatol. 2004. 28(6). 415-424. DOI: 10.1053/j.semperi.2004.10.003.
58. Rabinstein A., Resnick S. Hypoxic-ischemic brain damage. Practical Neuroimaging in Stroke: A CaseBased Approach. Medical. 2009. Vol. 1. 1-17.
59. Risso F.M., Sannia A., Gavilanes D.A. et al. Biomarkers of brain damage in preterm infants J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. 2012. 25(54). 101-104. DOI: 10.3109/14767058.2012.715024.
60. Rousset C.I., Baburamani A.A., Thornton C. et al. Mitochondria and perinatal brain injury. J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. 2012. Suppl. 1.35-38. DOI: 10.3109/14767058.2012.666398. PMID: 22348594.
61. Teng X.M., Degterev A., Jagtap P. Structure-activity relationship study of novel necroptosis inhibitors. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2005. Nov. 15(22). 5039-44. DOI: 10.1016/j.bmcl.2005.07.077. PMID: 16153840.
62. Vaux D. Apoptosis Timeline. Cell Death & Differentiation. 2002. 9. 349-354. DOI: 10.1038/sj.cdd.4400990. 
63. Volpe J.J. Neurology of the newborn. 5th. Saunders Elsevier, 2008. 1120 р. 
64. Wang K.K., Yang Z., Sarkis G., Torres I., Raghavan V. Ubiquitin C-terminal hydrolase-L1 (UCH-L1) as a therapeutic and diagnostic target in neurodegeneration, neurotrauma and neuro-injuries.Expert Opin. Ther. Targets. 2017. Jun. 21(6). 627-638. DOI: 10.1080/14728222.2017.1321635. PMID: 28434268.
65. Yager J.Y., Thornhill J.A. The effect of age on susceptibility to hypoxic-ischemic brain damage. Neurosci. Biobehav. Rev. 1997. Mar. 21(2). 167-74. DOI: 10.1016/s0149-7634(96)00006-1. PMID: 9062939.
66. Yu T., Kui L.Q., Ming Q.Z. Effect of asphyxia on non-protein-bound iron and lipid peroxidation in newborn infants. Dev. Med. Child Neurol. 2003. Jan. 45(1). 24-27. PMID: 12549751.
67. Zanelli S.A, Stanley D. P., Kaufman D. Hypoxic-ischemic encephalopathy. 2012. URL: http://emedicine.medscape.com/article/973501.
68. Zhu C., Wang X., Xu F. et al. The influence of age on apoptotic and other mechanisms of cell death after cerebral hypoxia-ischemia. Cell. Death Differ. 2005. Feb. 12(2). 162-76. DOI: 10.1038/sj.cdd.4401545. PMID: 15592434.
Продовження статті
в наступному номері

Back to issue