Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Жінка та війна: формули виживання

Жінка та війна: формули виживання

Журнал "Медико-соціальні проблеми родини" 2 (том 17) 2012

Повернутися до номеру

Медично-соціальні, репродуктивні та психологічі проблеми оздоровчої реабілітації дівчат-підлітків та молодих жінок які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини

Автори: В.А. Мітюков1, Н.В. Князева2, А.П. Закревский3, С.І.Табачніков4, О.І. Мінко5, І.В. Циба3, Н.В. Гребельна2, І.В. Чернов1, 1 Горлівський регіональний інститут університету «Україна», 2 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 3 Донецький обласний наркологічний диспансер, 4 Український НДІ Соціально-судової психіатрії та наркології МОЗ України, 5 Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України

Рубрики: Акушерство та гінекологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

В науковій статті досвідченими акушерами-гінекологами, авторитетними лікарями психологами, психотерапевтами, наркологами та науковими співробітниками НДІ Донеччини, Києва та Харкова надано сучасний медичний, соціально-психологічний аналіз проблем оздоровлення молоді, особливо дівчат-підлітків, жінок репродуктивного віку, майбутніх матерів, які вживають алкогольні напої та приймають наркотичні речовини. Медичні, фізично-реабілітаційні, соціально-психологічні проблеми алкоголізму та наркоманії в країні на думку авторів, пов’язані з сучасним станом здоров’я жінок репродуктивного віку, низькими демографічними показниками української нації. В роботі дані шляхи та напрямки покращення стану фізичного здоров’я сучасних жінок репродуктивного віку, новонароджуваності в країні у тісному зв’язку з фізичним оздоровленням молоді, особливо жінок репродуктивного віку при проведенні здорового образу життя молоді в Україні у 2012 році

В научной статье опытными акушерами-гинекологами, авторитетными врачами психологами, психотерапевтами, наркологами и научными сотрудниками НИИ Ддонецкой области, Киева и Харькова дан современный медицинский, социально-психологический анализ проблем оздоровления молодежи, особенно девушек-подростков, женщин репродуктивного возраста, будущих матерей, которые употребляют алкогольные напитки и принимают наркотические вещества. Медицинские, физически-реабилитационные, социально-психологические проблемы алкоголизма и наркомании в стране, по мнению авторов, связаны с современным состоянием здоровья женщин репродуктивного возраста и низкими демографическими показателями украинской нации. В работе указаны пути и направления улучшения состояния физического здоровья современных женщин репродуктивного возраста, рождаемости в стране в тесной связи с проведением здорового образа жизни молодежи в Украине в 2012 году

In the scientific article by experience accoucheurs-gynaecologists, authoritative doctors by psychologists, psychotherapists, experts in necrology and research workers of NII of the Donetsk area, Kyiv and Kharkov the modern medical, socially-psychological analysis of problems of making healthy of young people is given, especially girls-teenagers, women of reproductive age, future mothers that use alcoholic beverages and accept narcotic substances. The medical, physically-rehabilitation, socially-psychological problems of alcoholism and drug addiction in a country, in opinion of authors, are related to the modern state of health of women of reproductive age and subzero demographic indicators of Ukrainian nation. Ways and directions of improvement of the state of physical health of modern women of reproductive age are in-process indicated, to the birth-rate in a country in close connection with realization of healthy way of life of young people in Ukraine in 2012


Ключові слова

дівчата-підлітки, жінки, репродуктивний вік, наркоманія, алкоголізм, лікування, реабілітація

девушки-подростки, женщины, репродуктивный возраст, наркомания, алкоголизм, лечение, реабилитация

girls-teenagers, women, reproductive age, drug addiction, alcoholism, treatment, rehabilitation

Концепція реалізації національного проекту «Нове життя – сучасна якість охорони материнства та дитинства» (08.09.2012 р.) – це створення мережі сучасних перинатальних центрів в Україні. Мета національного проекту «Нове життя» зниження показників материнської та дитячої захворюваності, інвалідизації та смертності, покращення демографічної ситуації в країні.

Метою створення перинатальних центрів – є також реалізація державної репродуктивної політики у сфері охорони здоров’я жінок та дітей, що передбачає проведення обслуговування вагітних, роділь, породіль та їх новонароджених доступною, своєчасною та якісною спеціалізованою акушерською, перинатальною і медичною допомогою. Своєчасне виявлення патологічних станів здоров’я вагітної жінки і внутрішньоутробного розвитку плода, випадків, що потребують висококваліфікованої медичної, генетичної та перинатальної діагностики та адекватного лікування новонародженого у перинатальному періоді.

Організація медико-генетичного обстеження подружніх пар та моніторингового планування вагітності у сім’ї, профілактику ризику спадкових захворювань плода та новонародженого, хромосомних аномалій та виражених вад розвитку плода та новонародженого, особливо від матерів які приймали алкогольні напої, наркотичні речовини та паління сигарет.

В умовах перинатального центру спеціалістами реабілітологами проводиться також фізична оздоровча реабілітація вагітних жінок з метою покращення підготовки їх до пологів у I, II, III триместрах вагітності та у післяпологовому періоді. Комплекс фізичних оздоровчих вправ вагітних повинен забезпечувати гармонійну дію на організм в цілому, тому вагітним слід суміщати силові вправи з елементами фітнесу, дихальними вправами, вправами з фітболом, плаванням у басейні, які сприятливо впливають на серцево-судинну та дихальну систему у кожному триместрі вагітності, особливо в пологах та у післяпологовому періоді (фото 1, 2, 3).

Фізичні вправи з  фітболом допомагають вагітним розвинути силу, гнучкість, рухливість суглобів, поліпшити роботу серцево-судинної, дихальної системи, зменшити болі у спині, зняти зайву напругу та скутість у пологах.

В структурі перинатального центру, відповідно до складу вимог охорони здоров’я жінок, при сучасній жіночій консультації передбачені кабінети лікарів-консультантів (психолога, дитячого офтальмолога (нажаль, не передбачено поки що, спеціаліста психотерапевта, нарколога для анонімного лікування жінок страждаючих на наркоманію)). Крім того передбачено кабінет медико-генетичного обстеження подружніх пар, хромосомних аномалій, психолога-сексопатолога та інші. Обов’язково проводиться психологічний супровід та підтримка вагітних жінок із обтяженим репродуктивним анамнезом ( алкоголізм, наркоманія, паління, безпліддя, ПМЦ, не виношування та пренатальні втрати під час попередньої вагітності).

Тому, сьогодні усіх нас турбує проблема безперервного зниження народжуваності в Україні. У зв’язку з цим проводиться активний пошук шляхів виходу з триваючого стану зниження демографічних показників української нації. Держава дбає про розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення здоров’я майбутніх поколінь, профілактику спадкових дівчат-підлітків майбутніх матерів, жінок репродуктивного віку, сприяє забезпеченню і поширенню науково-практичних знань в галузі репродуктивного здоров’я сучасних жінок та дівчат-підлітків, майбутніх матерів в галузі покращення демографічних показників української нації.

Так 2012 рік в країні пропагандуєтся як рік активного та здорового образу життя молоді та літніх людей.

З метою поліпшення показників демографічної ситуації в державі активно впроваджується програма «Нове життя», збереження репродуктивного здоров’я населення в державі, охорона материнства та дитинства. Як відомо, з ініціативи нашого президента Віктора Федоровича Януковича, в Україні створюються, у багатьох містах: Львові, Кіровограді, Харкові, Донецьку, сучасні перинатальні центри для виходжування недоношених новонароджених та дітей з вродженими вадами розвитку серця, легень та іншою патологією. В Донецьку та області проводяться унікальні кардіохірургічні операції новонароджених дітей сумісно з Європейськими лікарями.

За останні роки проблемам репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків майбутніх матерів та жінок репродуктивного віку значно більш стало приділятися уваги. Тому сьогодні, з щирою тривогою, нам доводиться говорити про збільшення інтересу наших дівчат-підлітків та жінок репродуктивного віку до вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин. На превеликий жаль споживачів цього зілля, дівчат-підлітків та особливо жінок репродуктивного віку, складає близько 70%. Останнім часом число випадків вживання алкоголю та наркотичних речовин серед молоді та інших вікових груп нашого населення а особливо серед них жінок репродуктивного віку, постійно збільшується.

Як допомогти нашим дівчатам-підліткам та жінкам репродуктивного віку відмовитися сьогодні від вживання алкоголю та наркотичних речовин, паління, особливо при настанні вагітності, позбавитися від цієї психологічної залежності – про це і піде мова у нашій комплексній науко-практичній праці [3, 4, 5, 11].

На сучасному етапі нашого соціокультурного, психологічного та духовного розвитку суспільства проблеми охорони здоров’я жінок репродуктивного віку та дівчат-підлітків набувають особливого значення та з кожним роком збільшується [6, 7, 8, 9, 10].

За останні десятиріччя на тлі складних соціально-економічних реформ в нашій країні відбувається негативний процес поширення шкідливих звичок серед жінок репродуктивного віку, особливо молоді – дівчат-підлітків, майбутніх матерів [1, 2, 3, 4, 5]. Шкідливі звички значно послаблюють репродуктивну функцію жінок, що виражається у появі порушень фетоплацентарної системи вагітних, у виникненні безпліддя, порушеннях менструального циклу, активації запального процесу генеталій, передракових та онкологічних захворювань жіночих статевих органів [12, 13, 14].

Таким чином, аналіз даних наших комплексних досліджень та даних сучасної літератури з цієї проблеми інших спеціалістів [8, 12, 13, 14] переконливо свідчить про незадовільний стан репродуктивного здоров’я жінок та дівчат-підлітків які знаходяться під впливом вживання алкоголю та наркотичних речовин. У структурі порушень репродуктивного здоров’я жінок які перебувають під негативним впливом шкідливих звичок визначені найбільш вагомі порушення фетоплацентарного комплексу, менструального циклу, не виношування вагітності, безплідність, хронічні захворювання статевих органів. При дослідженні анамнезу осіб які зловживають алкоголем було визначено, що в більшості випадків (89%) їх вік, нажаль, склав від 20 до 37 років [2, 3, 4, 5].

Небагато хто має уяву скільки невидимих світом жіночих сліз крапає у келих з спиртним, які вподобалися до алкоголю. Жіночий алкоголізм – явище, о якому широкій публіці відомо не багато, і тому коло нього народжується маса усяких нездорових міфів. Слід, однак, відразу відмітити, що жіночий алкоголізм сьогодні невиліковний.

Жіночий алкоголізм розглядається, як хронічне захворювання, як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, бронхіальна астма, ожиріння та інші соціальні хвороби двадцять першого століття. Алкоголічку неможливо лікарям повернути до суспільства, у тому вигляді, у якому вона була до того як вона стала вживати спиртні напої [2, 3, 4, 5]. Слід однак сказати що, реально можливо допомогти такій жінці стати непитущою, позбавитися від вживання спиртних напоїв та стану алкогольного сп’яніння. Жінкам, як і чоловікам, більш усього заважає вилікуватися відсутність у них бажання припинити вживання спиртних напоїв.

Питущі жінки часто звертаються до лікаря не для того, щоб по справжньому лікуватися, а щоб нормалізувати свій психосоматичний статус (зняти неприємні відчуття) та вирішити свої репродуктивні проблеми у шлюбі, сім’ї, з чоловіком («Я ж пішла лікуватися!»).

Особливістю жіночого алкоголізму є те що у них переважає афект, який швидко витісняє з їх свідомості усі неприємні бесіди з лікарем психотерапевтом. Так, наприклад, наркологи вказують, що жінки потрапляють до них уже у запущеному стані. Зостраху перед тим що вони повинні розповісти лікарю «свій сором», який вони так довго приховували, своє пияцтво. До лікування справа доходить тільки коли приховуватися уже неможливою. Діагноз «Алкоголізм» написано у них на обличчі. Жінки спиваються частіше усього на ґрунті душевних травм, стресу: чоловік кинув, загинула дитина, нещасна любов, особливо у дівчат-підлітків [3, 4, 5].

Жінки схильні драматизувати ситуації які несподівано виникли. Передумови до виникнення жіночого алкоголізму – це частіше, не вирішення реальних сімейних проблем, а далі підключається біологія, фізіологія, незапланована вагітність, аборти, гінекологічні захворювання, не виношування вагітності, синдром хронічної втоми та часте прикладання до пляшки. Так послідовно у жінок розвивається Хронічний алкоголізм [1, 3, 4].

До пляшки, як відмічають наркологи, частіше прикладаються дами бальзаківського віку, але останнім часом питущі жінки помолоділи і до наркологів усе частіше звертаються дівчата-підлітки 13-14 років та молоді жінки репродуктивного віку [2, 3, 4, 5].

Спеціалісти наркологи вважають, що у жінок репродуктивного віку (15-47 років) стан нервової системи такий, що вони «спиваються» скоріше чоловіків. Як що шлях чоловіка до алкоголізму займає у середньому десять років, то у жінки – півтора-два роки [8, 12, 13, 14].

«Небезпечна» доза алкоголю, від якої жінка не «зіп'ється» - це одна одиниця, чи 125 мл. вина міцністю 9% чи 0,5 літра пива. Однак, сучасні жінки репродуктивного віку та дівчата-підлітки не пробують уникати в математичні тонкості застілля, та наливають у свою чарку усе що стоїть на столі. За статистикою 25% молодих жінок регулярно п’ють у 2-3 рази більш норми та природно при цьому впадають до помилки що вони не перевищують одиниць на тиждень. Одночасне вживання великих доз спиртного, найбільш небезпечніше для організму та скоріше викликає звикання, ніж нечасте вживання малих доз [2, 3, 4, 5].

Мета дослідження: розробити, науково та практично обґрунтувати і довести у своїх дослідженнях, що систематичне вживання жінками репродуктивного віку та дівчатами-підлітками великих доз алкоголю (більше однієї одиниці – 125 мл, міцність вина 9% чи 0,5 літра пива) може призвести до залежності (алкоголізму) та зниженню репродуктивної функції., появі різноманітних ускладнень внутрішньоутробного розвитку плода та формуванню природжених вад серця, ЦНС, та інших пренатальних захворювань у новонароджених.

Результати та їх обговорення

Здавна ставилися питання до вчених-соціологів відповісти, чому люди, особливо жінки репродуктивного віку, доводять себе до стану одурманення та сп’яніння. Що примушує їх добровільно віддаватися неконтрольованій стихії безумства?

Сучасними вченими психологами, наркологам та іншими фахівцями достатньо детально розроблені пояснення виникнення наркотичної залежності. Вони виділяють три основних направлення, три групи факторів наркотизації людини: соціологічні, які включають вплив суспільства та родини, біологічні, пояснюючі схильність до зловживання особливостями жіночого організму, їх особливої схильністю, психологічні (психічні), розглядають їх особливості на відхилення у психіці [3, 4, 5].

Соціальні фактори. Це формування особистості, наприклад, дівчинки-підлітка, коли відбувається ізолювання її від суспільства, та багато в чому залежить від особливостей її психіки. Однак, розглядати проблему наркоманії тільки у відриві від соціокультурного контексту було би мабуть не вірно. У нашій країні криза підростаючого віку посилюється громадським та економічним станом держави. Причини наркоманії та токсикоманії – неправильні взаємовідносини підлітка з оточуючими його людьми та громадськими інститутами.

Ці причини проявляються не самі по собі, а через конкретні соціальні, життєві події, обставини, які можуть мати і випадковий характер. Індивідуальні психофізіологічні особливості підлітка, дівчинки, гальмують чи навпаки полегшують дію вказаних причин, тобто сприяють чи перешкоджають виникненню тяги до одурманюючих речовин [1, 6, 8, 9, 10].

Задача підліткового віку – це, поперед усе, задача дорослішання, тобто визначення особистого відношення до себе та світу, становлення та формування світогляду та моральні цінності. У результаті підліток знаходиться у стані значних невизначеностей, беззахисності, з якого йому важко вийти без сторонньої допомоги. Це викликає невпевненість, тривогу, песимізм. Це характерна риса підліткового віку. Хто же може стати взірцем поведінки для підлітка? Це дуже складне питання. Хто прийме на себе відповідальність та стане взірцем для організму не сформованого підлітка? У таких випадках підліток йде не у родину, а залучається у молодіжну субкультуру. У молодіжному середовище спостерігається поступове зближення з підлітковою, вже сформованою субкультурою наркоманів, зі своїми стереотипами поведінки, поняттями та уявою про сучасний соціальний світ. Ізольоване існування наркомана неможливе, навколо нього швидко утворюється компанія людей «об’єднаних суспільно значимою метою» [10, 16].

Сьогодні, можливо можна казати о сформованій та існуючої субкультурі наркоманів, яка продовжує поширюватися у молодіжному середовищі та виступає як фактор залучення підлітків до наркотиків [3, 4, 5, 6, 8].

Алкогольна спадковість властива майже усім наркоманам, 85% молодих людей, котрі лікуються від наркоманії виявляють алкогольну спадковість [1, 2, 3, 16].

Вченими, фахівцями, лікарями гінекологами, неонатологами, психотерапевтами, наркологами, сьогодні доведено, що наслідки вживання вагітними одурманюючих речовин, дівчатами-підлітками та особливо жінками репродуктивного віку дуже жахливі як для їх здоров’я так і здоров’я і розвитку внутрішньоутробного плоду який росте та розвивається при настанні, особливо незапланованої вагітності. Усі наркотики, незалежно від шляху введення у організм дівчинкою-підлітком чи молодою жінкою репродуктивного віку у більшому чи меншому ступені обов’язково ушкоджують центральну нервову систему, утому числі головний мозок, імунну систему та внутрішні органи (печінку, серце, легені). Усе це, передається спадково, у випадках виникнення вагітності плоду, який розвивається внутрішньоутробно [9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19].

Секрет лікування хворої на алкоголізм та наркоманію – це поперед усе бажання самого пацієнта. Наркоманія – це хронічне, прогресуюче та смертельне захворювання, при якому тяга до наркотиків настільки сильна, що без лікування у стаціонарі неможливо припинити їх вживання [3, 5].

Хвороблива пристрасть до наркотиків виникає тому, що він змінює хімічну рівновагу в організмі, внутрішніх гормонів настрою (ендорфінів).

Звикання організму підлітка, дівчинки-підлітка, молодої жінки репродуктивного віку настільки сильне, що з кожним разом для підтримки бажаних відчуттів їм потрібно усе більша кількість наркотичної речовини [3, 4].

Психологічна залежність – той самий випадок, коли для підтримки нормального психічного самопочуття людині постійно треба прибігати до вживання наркотиків. Навіть при відсутності фізіологічної залежності наркоману здається, що без наркотиків сьогодні йому не обійтися. Існує розхожа думка, що психологічну залежність викликають лише сильні наркотики (наприклад, героїн). Але, насправді у залежність можна потрапити навіть від «травки» (коноплі) [4, 5, 6, 9].

Фізіологічна залежність звичайно швидко настає при систематичному вживанні наркотиків та організм постійно потребує дозу для звичної життєдіяльності наркомана, інакше настає абстиненція («ломка»).

Найбільш розповсюджені наркотики у нашому регіоні – препарати коноплі (гашиш, конопля, марихуана, «план» – різновид гашишу, який виготовляється з пилок, знятої з маківки коноплі). Частіше усього вони вживаються у вигляді цигарок, нерідко у суміші з тютюном. При щоденному палінні таких цигарок перші ознаки залежності можуть проявитися вже через 1-2 місяці.

Препарати опію – морфін, героїн, промедол, витяг з макової соломки (ханка). При внутрішньовенному вживанні викликають відчуття ейфорії, ледачого достатку, химерні фантазії. При розвитку залежності у підлітка стає необхідним допінгом, без якого підліток не здатен займатися навіть звичними справами.

Наркологи та дитячі лікарі гінекологи відмічають, що наркотики зупиняють психологічне та фізіологічне дорослішання. Наприклад, у дівчат-підлітків може відбуватися запізніла поява менархе та різноманітні розлади менструального циклу, у підлітковому віці може довго зберігатися стійкий психологічний стан та фізіологічний розвиток на рівні 13-15 літнього віку, відставання у фізичному розвитку (астенія). Після проходження спеціального курсу психологічної та оздоровчої фізичної реабілітації, практично усі підлітки заявляють, що ніколи не будуть більше вживати наркотики. Однак, стримувати цю обіцянку вдається далеко не усім тільки у 4% юних наркоманів вдається повністю позбавитися цієї пагубної звички. Усе одно, наркотики поряд, як тінь – у любий момент усе може розпочатися знову.

Середня тривалість життя наркомана, якщо мова йде про вживання наркотиків внутрішньовенно, складає приблизно 7-10 років безперервної наркотизації. Звичайно, є наркомани, які живуть з наркотиками і 15, і 20 років та більш. Але є і такі, котрі гинуть через них на 6-8 місяці з початку регулярного прийому наркотичних речовин. Основні причини смерті наркоманів – це травми (з необережності, дорожньо-транспортні), передозування, отруєння неякісними наркотичними речовинами, гострі та хронічні захворювання внутрішніх органів. Відмова від наркотиків – це особиста справа кожної людини [4, 5, 6, 7, 8].

Висновки

 1. Наркоман соціальний труп. Він байдужий до суспільних справ. Його ніщо не інтересує. Придбання та вживання дурманних речовин стає смислом його життя.
 2. Наркоман прагне залучити до свого захоплення інших. Недарма наркоманію іноді називають епідемічним не інфекційним захворюванням.
 3. Короткочасні періоди ілюзії після вживання наркотику при відсутності лікування змінюється порушенням свідомості, судомами. Наркоманія веде до виснаження організму, значної втрати індексу маси тіла та примітному занепадку фізичних сил.
 4. Шкіра наркоманів з часом стає блідою та сухою, обличчя приймає землистий відтінок, з’являються порушення рівноваги та координації рухів.
 5. Такий порок, що розвивається, потребує усе більш частого прийому наркотиків у все збільшуваних дозах. Необхідність постійного його добування підштовхує наркомана на шлях злочину: крадіжки, зломи приміщень, підробка рецептів, навіть убивства.
 6. Тому наркоманія – це у першу чергу соціальна небезпечність для суспільства. Наркотики сьогодні прийшли до шкіл, коледжів, на дискотеках, молодіжних вечірках, нічних клубах.
 7. Дівчата-підлітки та жінки репродуктивного віку – соціальна група найбільш схильна наркотичній залежності, так як у молодих людей ще до кінця не сформувалася психіка та сучасні соціальні погляди на життя у суспільстві.

Список літератури

 1. Андрух П.Г. Принципы психотерапии и реабилитации эмоциональных нарушений и сопряженных расстройств у лиц с зависимостью от психоактивных веществ / Г.П. Андрух, П.Г. Андрух, У.Н. Добростомат. // Матеріали XIII Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ре соціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяченої 94 річниці з дня народження заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка 10-11 квітня 2012 р. – Харків: «Плеяда», 2012. – С. 23-24.
 2. Горячев П.И. Клинико-психопатологический анализ состояний осужденных женщин, больных наркоманией и оценка нервно-психического развития их потомства. дис. … канд. наук 14.01.27. – Одесса. – 1995. – 222 с.
 3. Закревский А.П. Уроки трезвости / А.П. Закревский, Е.Г. Закревская. Донецк.- ООО Полиграфический дом «Донеччина». – 2011. – 48 с.
 4. Закревский А.П. Горькое зелье / А.П. Закревский, И.В. Цыба. – Донецк: ООО Полиграфический дом «Донеччина». – 2012. – 48 с.
 5. Современные методы дезинтоксикации при лечении синдрома отмены алкоголя с делирием у женщин. / [А.П. Закревский, И.В. Цыба, А.Н. Кобец и др.] // Матеріали XIII Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ре соціалізація осіб зі станами залежності різного походження», 10-11 квітня 2012 р. – Харків: «Плеяда», 2012. – С. 70-72.
 6. Козлов А.А. Психологические особенности больных наркоманиями. / А.А. Козлов, Т.С. Бузина // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 1999. - № 10 – С. 14-19.
 7. Роль психообразовательных програм в оказании наркологической помощи / А.М. Кожина, Л.М. Гайчук, В.И. Коростий, В.В. Литвиненко. – Матеріали XIII Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», 10-11 квітня 2012 р. // Харків: «Плеяда». – 2012. – С. 79-80.
 8. Личко А.Е. Подростковая наркомания, руководство для врачей. / А.Е. Личко, В.С. Битенский. – Л.: Медицина. - 1991. – 304 с.
 9. Мінко О.І. Клінічні настанови, національні стандарти, локальні протоколи в наркології. / О.І. Мінко, І.В. Лінський, І.В. Бабюк // Матеріали XIII Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ре соціалізація осіб зі станами залежності різного походження», 10-11 квітня 2012 р. – Харків: «Плеяда», – 2012. – С. 116-120.
 10. Основні аспекти реабілітації у спеціалізованому наркологічному відділенні / [Г.О. Мусієнко, В.В. Слюсар, М.М.Дюженко та ін.] // Матеріали XIII Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», 10-11 квітня 2012 р. – Харків: «Плеяда», 2012. – С. 137-140.
 11. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2011р. № 514 «Примірне положення про перинатальний центр у складі закладу охорони здоров’я. Загальні положення».
 12. Пинчук И.Я. Реформирование системы оказания психиатрической помощи населению донецкой области: опыт и проблемы. / И.Я. Пинчук // Новости медицины и формации в Украине – 2012. - № 4. - С. 18-20.
 13. Подольский В.В. Репродуктивное здоровье женщины – важнейшая проблема современности. / В.В. Подольский. // Здоровье женщины. – 2003. - № 1 (13). – С. 100-102.
 14. Подольський В.В. Стан репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку, які перебувають під впливом наркотичної інтоксикації. / В.В. Подольський, Т.О. Касаткіна // Здоровье женщины. - – 2009.- № 5 (41). – С. 100-102.
 15. Особливості репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку з шкідливими звичками / [В.В. Подольський, В.Л. Дронова, Р.С. Теслюк та ін.] // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України: - К.: Інтермед, 2011. – С. 686-689.
 16. Складові етапи та принципи реабілітації в наркології. / В.В. Слюсар, Г.О. Мусієнко, М.М. Дюженко, С.В. Гольцова // Матеріали XIII Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ре соціалізація осіб зі станами залежності різного походження», 10-11 квітня 2012 р. – Харків: «Плеяда», 2012. – С. 157-159.
 17. Табачніков С.І. Психосоціалізація, клінічна й терапевтична складові в ґенезі патоморфозу алкогольної залежності. / С.І. Табачніков, К.Д. Гапонов // Матеріали XIII Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ре соціалізація осіб зі станами залежності різного походження», 10-11 квітня 2012 р. – Харків: «Плеяда», 2012. – С. 183-188.
 18. Чайка В.К. Опыт создания перинатального центра в Донецкой области. / В.К. Чайка // Медико-соціальні проблеми сім’ї. – 2011. – Т. 16, № 2. – С. 22-28.
 19. Шабанов П.Д. Наркомания: патопсихология, клиника, реабилитация / П.В. Шабанов, О.Ю. Штакельберг; под ред. А.Я. Гриненко. // СПб.: «Лань», 2000. – 368 с.
 20. Шаповал Н.В. Влияние психологической дезадаптации беременных с наркотической зависимостью на течение беременности исход родов / Н.В. Шаповал, А.Г. Андриевский. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - К.: Інтермед, 2011. – С. 684-687.
 21. Шаповал Н.В. Оцінка функції фетоплацентарного комплексу у вагітних з наркоманією / Н.В. Шаповал // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: Інтермед, 2003. – С. 332-336.

Повернутися до номеру