Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal 7 (29) 2009

Back to issue

Официальная информация

Categories: Neurology

print version

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.07.2009    № 484

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 27 липня 2009 р.
за № 693/16709

Про затвердження Змін до Положення
про проведення іспитів
на передатестаційних циклах

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1542 (1542­2006­п), та з метою подальшого вдосконалення атестації лікарів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом МОЗ України від 18.05.94 № 73 (z0146­94), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.94 за № 146/355, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2010.

3. Ректорам медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, деканам медичних факультетів університетів, Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, начальнику Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації взяти внесені зміни до Положення (z0146­94) для виконання.

4. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчуку М.В. забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Лазоришинця В.В.

            Міністр                                         В.М. Князевич

 ПОГОДЖЕНО:

            Заступник Міністра

            освіти і науки України     П.Б. Полянський

            Голова ЦК професійної спілки

            працівників охорони здоров’я

            України                                               В.М. Коваль

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

07.07.2009 № 484

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 липня 2009 р.

за № 693/16709

 ЗМІНИ

до Положення про проведення іспитів

на передатестаційних циклах, затвердженого

наказом МОЗ України від 18.05.94 № 73 (z0146­94),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.94 за № 146/355

 1. Доповнити розділ 1 Положення (z0146­94) пунктом 1.9:

«1.9. Комп’ютерний контроль рівня знань проводиться для лікарів (провізорів), які успішно виконали навчальний план і програму та набрали необхідну кількість балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами (додаток 1).

Особи, які не набрали необхідної кількості балів із відповідної лікарської (провізорської) кваліфікаційної категорії, проходять комп’ютерний контроль рівня знань на категорію, якій відповідає набрана ними кількість балів з урахуванням пройденого передатестаційного циклу, або на підтвердження сертифіката лікаря­спеціаліста (провізора­спеціаліста), що дає право продовжувати обіймати посаду лікаря­спеціаліста (провізора­спеціаліста) з певної лікарської (провізорської) спеціальності».

2. У пункті 2.4 розділу 2 слово «двомісячного» замінити словом «одномісячного».

3. Доповнити Положення (z0146­94) новим додатком 1 такого змісту:

«Додаток 1

до Положення про проведення

іспитів на передатестаційних

циклах

 ШКАЛА

значень різних видів діяльності лікарів (провізорів)
у період між передатестаційними циклами

 

 

 

 

У зв’язку з цим додаток до Положення (z0146­94) вважати додатком 2.

4. У пункті 3.1 розділу 3 слово «додаток» замінити словом та цифрою «додаток 2».

            Директор Департаменту

            кадрової політики,

            освіти та науки                              М.В. Банчук

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 73 від 18.05.94

м. Київ

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 липня 1994 р.

за № 146/355

Про затвердження
Положення
про проведення іспитів
на передатестаційних циклах

З метою удосконалення підготовки спеціалістів на передатестаційних циклах, на виконання рішення Координаційної науково­методичної ради з післядипломної освіти від 26.04.94 р. НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах (додається).

2. Ректорам інститутів удосконалення лікарів, медичних (фармацевтичних) інститутів, які мають у своєму складі факультети удосконалення лікарів (провізорів), прийняти до керівництва і виконання затверджене Положення.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

            Перший заступник Міністра                 

В.Г. Передерій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони

здоров’я України

від 18 травня 1994 р.

№ 73

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення іспитів
на передатестаційних циклах

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Після закінчення передатестаційного циклу в інститутах (факультетах) удосконалення лікарів (провізорів) проводиться заключний іспит із метою встановлення фактичної відповідності кваліфікації лікаря (провізора)-спеціаліста вимогам певної кваліфікаційної категорії з конкретної спеціальності.

1.2. Для проведення іспитів після закінчення лікарями (провізорами) передатестаційного циклу щорічно наказом по навчальному закладу на відповідних кафедрах створюються екзаменаційні комісії, що діють протягом календарного року.

1.3. Голова екзаменаційної комісії призначається із числа завідуючих профільними кафедрами. До складу екзаменаційної комісії входять представники деканату, завідуючі кафедрами, професори або доценти профільних і суміжних кафедр.

1.4. Екзаменаційна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну клінічну підготовку лікарів (провізорів), вирішує питання про видачу свідоцтва про складання іспиту з спеціальності після проведення перед­атестаційного циклу з рекомендацією про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.

1.5. Лікарі (провізори) допускаються до іспиту за умови виконання ними встановлених завдань, передбачених навчальними планами і програмами підготовки на перед­атестаційному циклі.

1.6. До іспиту на підтвердження певної кваліфікаційної категорії допускаються лікарі (провізори), що підтвердили наявність відповідної категорії, закінчили навчання на передатестаційному циклі, склали всі заліки з теоретичних і практичних розділів навчальної програми для даної кваліфікаційної категорії з основної і суміжних дисциплін.

1.7. До іспиту на присвоєння певної кваліфікаційної категорії допускаються лікарі (провізори), які засвідчили свою спеціальність відповідним сертифікатом або наявність відповідної кваліфікаційної категорії та підтвердили їх під час комп’ютерного тестового контролю базисних знань при зарахуванні їх на передатестаційний цикл, мають відповідний стаж роботи за спеціальністю, закінчили навчання на передатестаційному циклі і склали всі заліки з теоретичних і практичних розділів навчальної програми для відповідної кваліфікаційної категорії з основної і суміжних дисциплін.

1.8. До іспиту на присвоєння певної кваліфікаційної категорії допускаються також лікарі (провізори)-спеціалісти, які закінчують навчання в клінічній ординатурі чи аспірантурі й мають необхідний стаж практичної роботи за даною спеціальністю. Передатестаційний іспит вони складають на кафедрах інститутів (факультетів) удосконалення лікарів (провізорів), на яких створені екзаменаційні комісії за відповідним фахом без проходження передатестаційного циклу.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

2.1. Розклад роботи екзаменаційних комісій затверджується проректором з навчальної роботи.

2.2. Іспит складається з трьох частин:

а) комп’ютерний контроль рівня знань;

б) оцінка вмінь та оволодіння професійними практичними навичками, передбаченими програмою передатестаційного циклу для відповідної кваліфікаційної категорії;

в) заключна співбесіда для підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми.

2.3. Комп’ютерний контроль рівня знань проводиться в комп’ютерному класі інституту (факультету) за тестовими комп’ютерними програмами відповідних кваліфікаційних категорій, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України.

Відповідальність за організацію і об’єктивність конт­ролю рівня знань у комп’ютерному класі покладається на завідуючого комп’ютерним класом та членів екзаменаційної комісії.

2.3.1. Регламент проведення комп’ютерного тестування передбачає одночасну роботу всієї групи та індивідуальну роботу кожного з персональною електронно-обчислювальною машиною.

2.3.2. Кожний лікар (провізор) повинен відповісти не менше як на 150–200 питань із загальної кількості питань відповідної кваліфікаційної категорії.

2.3.3. Загальний час роботи з комп’ютером під час іспиту з 150 питань обмежений 1 годиною 40 хвилинами, а при 200 питаннях — 2 годинами 13 хвилинами ( із розрахунку 40 секунд на одне питання).

2.3.4. Оцінювання теоретичної підготовки відбувається за бінарною системою («позитивно» або «негативно»). Іспит вважається складеним, якщо лікар (провізор) набирає або перевищує затверджений процент правильних відповідей:

спеціаліст II категорії — 80 процентів;

спеціаліст I категорії — 85 процентів;

спеціаліст вищої категорії — 90 процентів.

2.3.5. Результати комп’ютерного тестового контролю теоретичних знань лікарів (провізорів) оформляються у 3 примірниках і підписуються членами комісії. Один із цих примірників відразу після закінчення комп’ютерного тестового контролю передається в деканат, один — на кафедру, а один залишається в документації комп’ютерного класу.

2.3.6. При негативних результатах комп’ютерного тестового контролю знань лікар (провізор) вважається таким, що не витримав іспиту відповідно до певного кваліфікаційного рівня.

2.4. Оцінка вмінь та оволодіння професійними практичними навичками, передбаченими програмою передатестаційного циклу для відповідної кваліфікаційної категорії, проводиться викладачем протягом двомісячного навчання на передатестаційному циклі.

2.4.1. При організації цієї частини іспиту повинно бути передбачене виявлення у лікаря:

— вміння застосувати теоретичні знання при обгрунтуванні клінічного діагнозу та диференціальної діагностики;

— володіння сучасними прийомами і методами діагностики захворювань;

— вміння правильно побудувати патогенетичну терапію, володіння методами консервативного і оперативного лікування;

— вміння правильно організувати і надати медичну допомогу при невідкладних станах;

— рівня володіння практичними навичками.

2.4.2. При організації цієї частини іспиту повинно бути передбачене виявлення у провізора:

— вміння застосувати теоретичні знання при обгрунтуванні технології виготовлення лікарських засобів, аналізу лікарських препаратів та їх відпуску з аптеки;

— володіння сучасними прийомами організації та управління аптечним закладом;

— вміння організувати контроль якості ліків;

— вміння виготовити лікарські препарати за індивідуальними прописами лікарів;

— володіння сучасними методами планування та аналізом основних господарсько-фінансових показників.

Під час практичних занять протягом циклу кожний лікар (провізор) повинен підтвердити своє володіння або оволодіти навичками та вміннями відповідно до кваліфікаційних вимог.

2.4.3. При незадовільній оцінці володіння практичними навичками і вміннями лікар (провізор) вважається таким, що не засвоїв практичного розділу навчальної програми передатестаційного циклу і за своєю кваліфікацією не відповідає спеціалісту певної кваліфікаційної категорії.

2.4.4. Перед початком підсумкового етапу іспиту викладач групи повинен подати в комісію зведену відомість про виконання лікарями (провізорами) навчального плану, заліки з теоретичних і практичних розділів навчальної програми з основної й суміжних дисциплін.

2.5. Підсумкова частина іспиту проводиться у формі співбесіди лікарів (провізорів) з екзаменаційною комісією і передбачає прийняття рішення (з урахуванням результатів комп’ютерного тестового контролю знань, оцінок вмінь та володіння професійними навичками) про загальну оцінку рівня підготовки лікаря (провізора) з рекомендацією про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії спеціаліста.

Співбесіда курсантів з екзаменаційною комісією може відбуватись у формі усних запитань і відповідей, розв’язування ситуаційних задач, аналізу результатів інструментальних і лабораторних досліджень тощо.

3. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІСПИТІВ

3.1. Результати іспиту оформляються протоколом засідання екзаменаційної комісії (додаток). Протокол оформляється у двох примірниках. Один з них зберігається на профільній кафедрі, другий в день екзамену здається в деканат інституту (факультету).

3.2. Лікарям (провізорам), які успішно склали іспит, після закінчення передатестаційного циклу видається свідоцтво про складання іспиту з спеціальності після проведення передатестаційного циклу (додаток № 3 до наказу Міністерства охорони здоров’я України (v0168282-91) від 21.11.91 р. № 168) з рекомендацією про присвоєння (підтвердження ) відповідної кваліфікаційної категорії та посвідчення про проходження підвищення кваліфікації (додаток № 1 до Положення про післядипломне навчання лікарів (провізорів), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.07.93 р. (z0113-93)
№ 166.

3.3. Лікарі (провізори), які не витримали іспиту на кваліфікаційну категорію з певної спеціальності, після закінчення передатестаційного циклу отримують лише посвідчення про проходження підвищення кваліфікації і допускаються до складання повторного іспиту після закінчення нового передатестаційного циклу тільки через рік.

3.4. Після завершення іспиту голова комісії складає звіт. У звіті має бути аналіз рівня підготовки лікарів (провізорів), якості проведеного навчання на циклі та рекомендації щодо удосконалення роботи з підвищення рівня підготовки спеціалістів. Звіти зберігаються в деканатах інститутів (факультетів) удосконалення лікарів (провізорів) та на профільних кафедрах.Back to issue